WFOŚIGW w BiałymstokuZamówienia publiczne -

Treść

Zamówienia publiczne

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ustala zasady i tryb postępowania w sprawach zamówień udzielanych przez WFOŚiGW w Białymstoku. Zamówienie na dostawy, roboty budowlane lub usługi może nastąpić wyłącznie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

W Wojewódzkim Funduszu realizowane są zamówienia publiczne w oparciu o roczny Plan Finansowy WFOŚiGW w Białymstoku.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych, wydatki ponoszone są zgodnie z zasadą konkurencyjności w sposób oszczędny i celowy, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu ominięcia obowiązku stosowania Ustawy. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług ustalone z należytą starannością. W przypadku zamówień powtarzających się wartością każdorazowego zamówienia jest przewidywana łączna wartość danych dostaw lub usług w całym roku. Zakres całorocznych zakupów ustala ZOA na początku roku w oparciu o np. zamówienia dokonywane w latach poprzednich z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw.

Regulamin zamówień publicznych w WFOŚiGW w Białymstoku (PDF, 10.2MB)