WFOŚIGW w BiałymstokuEdukacja Ekologiczna (EE) -

Treść

Edukacja Ekologiczna (EE)

Edukacja Ekologiczna w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Beneficjentami są:

 • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 331 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych,
 • państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Beneficjent musi posiadać siedzibę na terenie województwa podlaskiego i prowadzić działalność co najmniej od 1 stycznia 2022 roku.

Budżet:

Budżet programu wynosi do 3 600 000,00 zł

Dofinasowanie udzielane jest w następującym podziale finansowym:

 1. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna – do 1 250 000,00 zł;
 2. Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom – do 1 250 000,00 zł;
 3. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój – do 600 000,00 zł;
 4. Niskoemisyjny transport – do 500 000,00 zł;

Minimalny wskaźnik osiągnięcia celu programu dla jednego przedsięwzięcia wynosi 5 000 osób, w tym min. 500 osób to działania bezpośredniej edukacji.

Forma i poziom dofinansowania

Dotacja:

 • do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego;
 • do 90% dla pozostałych podmiotów.

Minimalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi 10 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi 150 000,00 zł.

Maksymalny czas trwania projektu wynosi 24 miesiące, w przypadku przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym dopuszcza się dodatkowo 12 miesięcy na osiągniecie założonego wskaźnika (liczba osób).

AKTUALNIE TRWAJĄCE NABORY – nabór uzupełniający

Nabór wniosków:

od dnia 6.03.2023 r. – do dnia 31.03.2023 r. do godz. 15.30.

dla przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu tematycznego:

 1. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna;
 2. Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom;
 3. Niskoemisyjny transport;

W ramach naboru konkursowego, wnioskodawca może złożyć maksymalne dwa wnioski o dofinansowanie z zastrzeżeniem, że w ramach jednej części naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, zgodnie z tematem określonym dla danej części naboru.

Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z Programem Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej:

Izabela Grygorczuk

(85) 875–81–93

igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl

Sylwia Kasjanowicz

(85) 875–81–64

skasjanowicz@wfosigw.bialystok.pl


Dokumenty do pobrania

____________________________________________________________________

Dokumenty do wniosku

Załączniki

Właściwy formularz pomocy publicznej


Dokumenty do umowy


Listy rankingowe


Edukacja ekologiczna na zasadach określonych przez WFOŚiGW w Białymstoku (nie dotyczy Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej)

Projekty z zakresu Edukacji Ekologicznej obejmują działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych i podnoszenie poziomu wiedzy przyrodniczej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Naborem objęte są niżej wymienione rodzaje działań, realizowane na terenie województwa podlaskiego:

 1. opracowanie, druk wydawnictw/publikacji w języku polskim (m.in.: wydawnictwa książkowe i multimedialne, pakiety edukacyjne, komiksy, przewodniki, poradniki, kolorowanki dla dzieci, za wyjątkiem wydawnictw albumowych i kalendarzy bez treści edukacyjnych, czasopism, periodyków, ulotek, folderów, plakatów oraz materiałów konferencyjnych),
 2. terenowa infrastruktura edukacyjna, tworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych,
 3. ogrody – zielone pracownie dydaktyczne,
 4. audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii,
 5. multimedia o tematyce ekologicznej,
 6. bezpłatna prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej do placówek oświatowych i ośrodków edukacji ekologicznej,
 7. zakup nagród w konkursach ekologicznych.

Naborem objęte są Projekty, które nie zostały zakończone w dniu złożenia Wniosku, a termin ich realizacji w zakresie rzeczowym oraz finansowe rozliczenie przypada na rok 2022.

Beneficjentami są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. parki narodowe i krajobrazowe,
 3. publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (przedszkola, szkoły, szkoły wyższe),
 4. inne podmioty prowadzące działalność w zakresie edukacji, sklasyfikowane w PKD jako dział 85, klasa: 85.1, 85.2, 85.3, 85.4,
 5. państwowe i samorządowe instytucje kultury, prowadzące działalność z zakresu edukacji ekologicznej,
 6. nadleśnictwa,
 7. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna,
 8. producenci audycji radiowych.

W ramach Naboru można złożyć maksymalnie 1 Wniosek.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej nie może być wyższa niż 10.000,00 zł

Forma i poziom dofinansowania

Dotacja:

 • 90% kosztów kwalifikowanych dla parków krajobrazowych, narodowych oraz fundacji i stowarzyszeń,
 • 80% kosztów kwalifikowanych dla jednostek organizacyjnych systemu oświaty (przedszkoli, szkół, szkół wyższych) oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • 60% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.

Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z Edukacją Ekologiczną:

Izabela Grygorczuk
(85) 875–81–93
igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl

Aktualnie trwające nabory

Nabór Wniosków od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. do godz. 15.30.

Dokumenty do pobrania

Regulamin naboru (DOCX, 44KB)

Wniosek o dofinansowanie (DOC, 671.5KB)

Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku (XLS, 50KB)

Informacja – dane osobowe (DOCX, 15.8KB)

Kryteria oceny Wniosków (PDF, 201.1KB)

Załączniki

Załącznik D (DOC, 61.5KB)

Załącznik E1 (XLS, 146.5KB)

Załącznik E2 (XLS, 154.5KB)

Załącznik F1 (DOC, 30KB)