WFOŚIGW w BiałymstokuEdukacja Ekologiczna (EE) -

Treść

Edukacja Ekologiczna (EE)

Edukacja ekologiczna na zasadach określonych przez WFOŚiGW w Białymstoku

Projekty z zakresu Edukacji Ekologicznej obejmują działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych i podnoszenie poziomu wiedzy przyrodniczej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Naborem objęte są niżej wymienione rodzaje działań, realizowane na terenie województwa podlaskiego:

 1. opracowanie, druk wydawnictw/publikacji w języku polskim (m.in.: wydawnictwa książkowe i multimedialne, pakiety edukacyjne, komiksy, przewodniki, poradniki, kolorowanki dla dzieci, za wyjątkiem wydawnictw albumowych i kalendarzy bez treści edukacyjnych, czasopism, periodyków, ulotek, folderów, plakatów oraz materiałów konferencyjnych),
 2. terenowa infrastruktura edukacyjna, tworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych,
 3. ogrody – zielone pracownie dydaktyczne,
 4. audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii,
 5. multimedia o tematyce ekologicznej,
 6. bezpłatna prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej do placówek oświatowych i ośrodków edukacji ekologicznej,
 7. zakup nagród w konkursach ekologicznych.

Naborem objęte są Projekty, które nie zostały zakończone w dniu złożenia Wniosku, a termin ich realizacji w zakresie rzeczowym oraz finansowe rozliczenie przypada na rok 2022.

Beneficjentami są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. parki narodowe i krajobrazowe,
 3. publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (przedszkola, szkoły, szkoły wyższe),
 4. inne podmioty prowadzące działalność w zakresie edukacji, sklasyfikowane w PKD jako dział 85, klasa: 85.1, 85.2, 85.3, 85.4,
 5. państwowe i samorządowe instytucje kultury, prowadzące działalność z zakresu edukacji ekologicznej,
 6. nadleśnictwa,
 7. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna,
 8. producenci audycji radiowych.

W ramach Naboru można złożyć maksymalnie 1 Wniosek.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej nie może być wyższa niż 10.000,00 zł

Forma i poziom dofinansowania

Dotacja:

 • 90% kosztów kwalifikowanych dla parków krajobrazowych, narodowych oraz fundacji i stowarzyszeń,
 • 80% kosztów kwalifikowanych dla jednostek organizacyjnych systemu oświaty (przedszkoli, szkół, szkół wyższych) oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • 60% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.

Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z Edukacją Ekologiczną:

Izabela Grygorczuk
(85) 875–81–93
igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl

Aktualnie trwające nabory ZAKOŃCZONO

Nabór Wniosków trwał od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. do godz. 15.30.

Dokumenty do pobrania

Regulamin naboru (DOCX, 44KB)

Wniosek o dofinansowanie (DOC, 671.5KB)

Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku (XLS, 50KB)

Informacja – dane osobowe (DOCX, 15.8KB)

Kryteria oceny Wniosków (PDF, 201.1KB)

Załączniki

Załącznik D (DOC, 61.5KB)

Załącznik E1 (XLS, 146.5KB)

Załącznik E2 (XLS, 154.5KB)

Załącznik F1 (DOC, 30KB)