WFOŚIGW w BiałymstokuProgram Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej -

Treść

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

1. Cel programu

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Katalog_Kosztów_Kwalifikowanych (PDF, 761.9KB)

Część 1)

Dofinansowanie przedsięwzięć edukacyjnych w następującym podziale finansowym:

Budżet naboru wynosi do 3 500 000,00 zł ze środków NFOŚiGW i 100 000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Białymstoku

 1. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna – do 1 250 000,00 zł;
 2. Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom – do 1 250 000,00 zł;
 3. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój – do 600 000,00 zł;
 4. Niskoemisyjny transport – do 500 000,00 zł;

Beneficjentami są:

 • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 331 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych,
 • państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Beneficjent musi posiadać siedzibę na terenie województwa podlaskiego i prowadzić działalność co najmniej od 1 stycznia 2022 roku.

Forma i poziom dofinansowania

Dotacja:

 • do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego;
 • do 90% dla pozostałych podmiotów.

Minimalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi 10 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi 150 000,00 zł.

Minimalny wskaźnik osiągnięcia celu programu dla jednego przedsięwzięcia wynosi 5 000 osób, w tym min. 500 osób to działania bezpośredniej edukacji.

Przedsięwzięcia edukacyjne (bez Ekopracowni)

Część 1)

Dofinansowanie w ramach konkursu: „Ekopracownia – zielone serce szkoły” w następującym podziale finansowym:

Budżet naboru wynosi do 2 125 000,00 zł ze środków NFOŚiGW

 1.  do 850 000,00 zł ze środków podstawowych (na pracownie przyrodnicze)
 2. do 1 275 000,00 zł z funduszu OZE (pracownie OZE).

Beneficjentami są:

 • organy prowadzące placówki oświatowe z terenu województwa podlaskiego, m.in.: zarówno publiczne, jak niepubliczne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe

Forma i poziom dofinansowania

Dotacja:

 • do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego;
 • do 90% dla pozostałych podmiotów.

Minimalny wskaźnik osiągnięcia celu programu dla jednego przedsięwzięcia wynosi 5 000 osób, w tym min. 500 osób to działania bezpośredniej edukacji.

 

Maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji nie może być większa niż:

 • 50 000,00 zł dla Ekopracowni o tematyce przyrodniczej,
 • 75 000,00 zł dla Ekopracowni  o tematyce OZE.
https://wfosigw.bialystok.pl/regionalny-program-wsparcia-edukacji-ekologicznej/ekopracownie/

 


Część 2) Fundusz Ekologii

Dofinansowanie przedsięwzięć edukacyjnych w następującym podziale finansowym:

Budżet programu wynosi do 1.026.620,00 zł, w tym:

 • do 26.620,00 zł ze środków WFOŚiGW, oraz
 • do 1.000.000,00 zł ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.

Planowane wydatkowanie środków wynosi:

 • na 2023 rok do 106.480,00 zł ze środków NFOŚiGW i do 26.620,00 zł ze środków WFOŚiGW.
 • na 2024 rok do 893.520,00 zł ze środków NFOŚiGW.

Beneficjentami są:

 • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 331 k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych, prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową na terenie województwa podlaskiego.

 

Forma i poziom dofinansowania

Dotacja:

 • Intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 8 000,00 zł.

Minimalny wskaźnik osiągnięcia celu programu dla jednego przedsięwzięcia wynosi 1 000 osób, w tym min. 100 osób to działania bezpośredniej edukacji.

Fundusz Ekologii