WFOŚIGW w BiałymstokuOchrona danych osobowych -

Treść

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Niniejsza informacja służy poinformowaniu Państwa o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania Państwa danych osobowych, o czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących Państwu prawach, zgodnie z art. 13–14 obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 04.05.2016 r.).

 1. Administratorem Państwa danych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, 15–879 Białystok, tel. /85/ 74 60 241, fax 74 60 166, e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl, dalej jako „WFOŚiGW”;
 2. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem iod@wfosigw.bialystok.pl lub pod numerem telefonu /85/74 99 470;
 3. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zadań nałożonych na WFOŚiGW  na podstawie przepisów  ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska;
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
 6. Informacja o przyznaniu dofinansowania z publicznych środków finansowych może zostać opublikowana na stronie internetowej www.wfosigw.bialystok.pl.
 7. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
  • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
  • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
  • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
  • przeniesienia danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.
 8. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu aplikowania o środki Funduszu.
 10. Państwa dane nie podlegają automatycznym decyzjom, w tym profilowaniu.
 11. Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE) lub do organizacji międzynarodowej.

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13–14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

Klauzula informacyjna Ankieta Czyste Powietrze (PDF, 78KB)

Załącznik nr 4 do umowy dotacji -klauzula informacyjna (DOCX, 19KB)

Azbest

Klauzula informacyjna AZBEST – reprezentanci i pełnomocnicy (DOCX, 14.1KB)

Klauzula informacyjna AZBEST – osoby do kontaktu i właściciele nieruchomości (DOCX, 14.5KB)

 

Czyste Powietrze

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych (PDF, 144.2KB)

Klauzula informacyjna NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego (PDF, 217KB)