WFOŚIGW w BiałymstokuPrzeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ) -

Treść

Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ)

Działania z zakresu Likwidacji Zagrożeń obejmują wspieranie przedsięwzięć związanych z zapobieganiem wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz z likwidacją ich skutków.

W ich ramach finansowane są zadania polegające na usuwaniu skutków powstałych zagrożeń środowiska – zdarzeń naturalnych (powodzi, pożarów, suszy) i awarii (zdarzeń wynikających z działalności człowieka) oraz zakupie sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Państwowa Straż Pożarna

Forma i poziom dofinansowania

1. Pożyczka

 • do 100 % kosztów kwalifikowanych netto zadania (bez podatku od towarów i usług),
 • oprocentowanie pożyczki w wysokości zmiennej stopy oprocentowania WIBOR 3M, jednak nie mniej niż 3% w skali roku,
 • okres spłaty pożyczki, bez okresu karencji, nie może przekraczać 7 lat,
 • okres karencji może wynosić najwyżej do 1,5 roku i liczy się od daty podpisania umowy.

2.  Dotacja na zasadach ogólnych – w 2023 roku brak naboru wniosków na zadania z zakresu – Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ)

 • do 60% kosztów rzeczywistych zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku”

Osoby do kontaktu
Izabela Grygorczuk
tel. (85)875–81–93
igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl

3Dotacja zgodnie z „Ogólnopolskim programem finansowania służb ratowniczych” 

Aktualnie trwające nabory

Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Cel programu
Wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń.

Rodzaje przedsięwzięć:
Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
Podmioty znajdujące się na liście, zaakceptowanej przez Ministra Klimatu i Środowiska, w ramach porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Klimatu i Środowiska z dnia 23.02.2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – na podstawie uzgodnień pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Klimatu i Środowiska.

Forma dofinansowania

 • Dotacja
 • Kwota alokacji środków wynosi 15 149 850,00 zł w tym:
 • NFOŚiGW – 15 049 850,00
 • WFOŚiGW – 100 000,00

Intensywność dofinansowania
Do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Koszty kwalifikowane muszą zostać poniesione do 31 grudnia 2023 roku (data wystawienia faktury dla Beneficjenta), z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Termin i sposób składania wniosków:

 1. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym – od 24.04.2023 r. do końca października danego roku.
 2. Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej.
 3. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesyłać listem poleconym, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku do dnia zakończenia naboru.

Osoby do kontaktu
Izabela Grygorczuk
tel. (85)875–81–93
igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie (DOC, 671.5KB)

Wkładka z dziedziny LZ (DOC, 495.5KB)

Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku (XLS, 42KB)

Załącznik D (DOC, 63KB)

Informacja – dane osobowe (DOCX, 15.8KB)


Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2023

Program Priorytetowy część 2 (PDF, 1.8MB)

Cel programu
Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Rodzaje przedsięwzięć:
Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa podlaskiego.

Forma dofinansowania

 • Dotacja
 • Kwota alokacji środków wynosi 4 100 000,00 zł w tym:
 • NFOŚiGW – 4 000 000,00 zł
 • WFOŚiGW – 100 000,00 zł

Intensywność dofinansowania
Do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się dana Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego ze środków Programu może wynosić do 25 000,00 zł.

Termin i sposób składania wniosków:

 1. Nabór wniosków odbywać się będzie od 9.02.2023 r. do 13.03.2023 r. do godziny 15:30.
 2. Wniosek o symbolu MAŁY STRAŻAK/2023 wraz z kompletem załączników należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wniosek złożony za pośrednictwem ePUAP wraz z załącznikami, musi być opatrzony podpisem elektronicznym osoby upoważnionej zgodnie z KRS. Wersję elektroniczną wniosku, wkładki z dziedziny i harmonogramu umożliwiającą edycję danych należy również wysłać na adres mailowy pracownika Zespołu Funduszy Krajowych – Pani Pauliny Siuchno psiuchno@wfosigw.bialystok.pl. W temacie wiadomości mailowej należy podać nazwę jednostki OSP.
 3. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesyłać listem poleconym, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku do dnia zakończenia naboru do godziny 15:30.
  • W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową lub przesyłką kurierską o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Funduszu, nie później, niż do dnia zakończenia naboru.
  • O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosków złożonych za pośrednictwem ePUAP decyduje data wpływu wniosku na skrzynkę podawczą Funduszu, znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

O dofinansowanie w ramach naboru Mały Strażak 2023 r. MOGĄ ubiegać się również jednostki OSP, które otrzymały dofinansowanie w roku 2022 r. i w latach ubiegłych.

Osoby do kontaktu

Paulina Siuchno
tel. (85) 875–81–95
psiuchno@wfosigw.bialystok.pl

Dokumenty do pobrania

Załącznik 1 – Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (PDF, 483.1KB)

Informacja – dane osobowe (DOCX, 15.6KB)