WFOŚIGW w BiałymstokuPrzeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ) -

Treść

Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ)

    Działania z zakresu Likwidacji Zagrożeń obejmują wspieranie przedsięwzięć związanych z zapobieganiem wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz z likwidacją ich skutków.

W ich ramach finansowane są zadania polegające na usuwaniu skutków powstałych zagrożeń środowiska – zdarzeń naturalnych (powodzi, pożarów, suszy) i awarii (zdarzeń wynikających z działalności człowieka) oraz zakupie sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

 

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Państwowa Straż Pożarna

 

Forma i poziom dofinansowania

1. Pożyczka

 • do 100 % kosztów kwalifikowanych netto zadania (bez podatku od towarów i usług),
 • oprocentowanie pożyczki w wysokości zmiennej stopy oprocentowania WIBOR 3M, jednak nie mniej niż 3% w skali roku,
 • okres spłaty pożyczki, bez okresu karencji, nie może przekraczać 7 lat,
 • okres karencji może wynosić najwyżej do 1,5 roku i liczy się od daty podpisania umowy.

 

2.  Dotacja na zasadach ogólnych – w 2021 roku brak naboru wniosków na zadania z zakresu – Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ)

 • do 60% kosztów rzeczywistych zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku”

 

Osoby do kontaktu
Izabela Grygorczuk
tel. (85)875–81–93
igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl

 

3Dotacja zgodnie z „Ogólnopolskim programem finansowania służb ratowniczych” 

 

Aktualnie trwające nabory

Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Program Priorytetowy część 1 (PDF, 185.6KB)

Cel programu
Wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń.

Rodzaje przedsięwzięć:
Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
Podmioty znajdujące się na liście, zaakceptowanej przez Ministra Klimatu i Środowiska, w ramach porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Klimatu i Środowiska z dnia 23.02.2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – na podstawie uzgodnień pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Klimatu i Środowiska.

Forma dofinansowania

 • Dotacja
 • Kwota alokacji środków wynosi 3 700 000,00 zł w tym:
 • NFOŚiGW – 3 600 000,00 zł
 • WFOŚiGW – 100 000,00 zł

Intensywność dofinansowania
Do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Koszty kwalifikowane muszą zostać poniesione w 2021 roku (data wystawienia faktury dla Beneficjenta), z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Termin i sposób składania wniosków:

 1. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
 2. Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej.
 3. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesyłać listem poleconym, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku do dnia zakończenia naboru.

Osoby do kontaktu
Izabela Grygorczuk
tel. (85)875–81–93
igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl

Dokumenty do pobrania:

Zestawienie sprzętu przewidzianego do dofinansowania na podstawie zaakceptowanej listy

Wniosek o dofinansowanie (DOC, 671.5KB)

Wkładka z dziedziny LZ (DOC, 495.5KB)

Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku (XLS, 42KB)

Załącznik D (DOC, 63KB)

Informacja – dane osobowe (DOCX, 15.6KB)

 

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2021.

Program Priorytetowy część 2 (PDF, 1.8MB)

Cel programu
Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Rodzaje przedsięwzięć:
Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa podlaskiego.

Forma dofinansowania

 • Dotacja
 • Kwota alokacji środków wynosi 1 100 000,00 zł w tym:
 • NFOŚiGW – 1 000 000,00 zł
 • WFOŚiGW – 100 000,00 zł

Intensywność dofinansowania
Do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się dana Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego ze środków Programu może wynosić do 25 000,00 zł.

Termin i sposób składania wniosków:

 1. Nabór wniosków odbywać się będzie od 28.04.2021 r.  do 28.05.2021 r. do godziny 15:30.
 2. Wniosek o symbolu MAŁY STRAŻAK/2021 wraz z kompletem załączników należy złożyć
  w jednym egzemplarzu w wersji papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wniosek złożony za pośrednictwem ePUAP wraz z załącznikami, musi być opatrzony podpisem elektronicznym osoby upoważnionej zgodnie z KRS. Wersję elektroniczną wniosku, umożliwiającą edycję danych należy również wysłać na adres mailowy pracownika Zespołu Funduszy Krajowych – Pani Pauliny Siuchno psiuchno@wfosigw.bialystok.pl. W temacie wiadomości mailowej należy podać nazwę jednostki OSP.
 3. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesyłać listem poleconym, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku do dnia zakończenia naboru do godziny 15:30.
  • W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową lub przesyłką kurierską o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Funduszu, nie później, niż do dnia zakończenia naboru.
  • O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosków złożonych za pośrednictwem ePUAP decyduje data wpływu wniosku na skrzynkę podawczą Funduszu, znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – nabór Wniosków zakończony

 

Osoby do kontaktu

Paulina Siuchno
tel. (85) 875–81–95
psiuchno@wfosigw.bialystok.pl

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin udzielania dotacji na zadania z zakresu zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2021 (PDF, 498.3KB)

Załącznik 1 – Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (PDF, 483.1KB)

Wniosek o dofinansowanie (DOC, 671.5KB)

Wkładka z dziedziny LZ (DOC, 495.5KB)

Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku (XLS, 42KB)

Informacja – dane osobowe (DOCX, 15.6KB)

Załącznik D (DOC, 63KB)

Oświadczenie do rozliczenia zadania – Mały Strażak – efekt ekologiczny, wymagania techniczne (PDF, 344.6KB)

Wzór tablicy informacyjnej – Mały Strażak (PDF, 3.5MB)

Wzór tablicy informacyjnej – Mały Strażak (wersja edytowalna)

 

Wyniki

Lista dofinansowanych OSP – Mały Strażak 2021 (XLSX, 2MB)

Wzór oświadczenia ubiegającego się o przekazanie środków finansowych (DOC, 66.5KB)