WFOŚIGW w BiałymstokuZasady oznakowania zadań -

Treść

Zasady oznakowania zadań

Instrukcja zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

1. Zadania o charakterze inwestycyjnym

1.1 Beneficjent pomocy Funduszu jest zobowiązany do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu, na wybudowanym bądź zmodernizowanym obiekcie, tablicy informacyjnej wykonanej z trwałego materiału (metalu, drewna lub tworzywa sztucznego) o treści „Budowa/Modernizacja … (podać nazwę obiektu) dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, www.wfosigw.bialystok.pl”, o wzorze dostępnym poniżej. Nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości. Rozmiar tablicy nie może być mniejszy niż 600 mm (szerokość) x 300 mm (wysokość). Wykonanie i montaż tablicy beneficjent finansuje ze środków własnych.

Uwaga: W przypadku budowy inwestycji liniowych np. kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych itp. tablicę informacyjną należy umieścić na charakterystycznym obiekcie wchodzącym w skład projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Białymstoku (np. przepompownia, stacja uzdatniania wody). Wówczas na tablicy, o wymiarach jak w punkcie 1.1, powinna znaleźć się informacja: „Budowa/Modernizacja … (podać pełny zakres rzeczowy inwestycji) dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, www.wfosigw.bialystok.pl”. Jeśli nie ma możliwości zastosowania powyższych wytycznych tablicę informacyjną należy umieścić w/na siedzibie Pożyczkobiorcy / Dotowanego. Dopuszczalne jest umiejscowienie tablicy wolnostojącej na przebiegu inwestycji liniowej, przy czym rozmiary tablicy, wykonanej z trwałego materiału (metal, drewno lub tworzywo sztuczne), nie mogą być mniejsze niż 840 mm (szerokość) x 600 mm (wysokość). Wzór tablicy jest dostępny poniżej.

1.2 Beneficjent pomocy Funduszu jest zobowiązany do trwałego umieszczenia na zakupionym ze środków Funduszu środku trwałym informacji o treści „Zakup dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, www.wfosigw.bialystok.pl”. Informacja, w formie naklejki, zostanie przekazana beneficjentowi przy podpisaniu umowy o dofinansowaniu. Wzór jest dostępny poniżej.

1.3 W przypadku zakupu ze środków Funduszu środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych, bądź modernizacji, czy doposażenia takich pojazdów, beneficjent jest zobowiązany do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu tych pojazdów informacji o treści „Zakup/Modernizacja pojazdu dofinansowany/a przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, www.wfosigw.bialystok.pl”. Informacja, w formie naklejki, zostanie przekazana beneficjentowi przy podpisaniu umowy o dofinansowaniu. Wzór dostępny poniżej.

Uwaga: W przypadku zniszczenia naklejki informacyjnej podczas eksploatacji środka trwałego lub pojazdu dofinansowanych przez Fundusz, Beneficjent ma obowiązek natychmiast poinformować o tym fakcie pracownika merytorycznego WFOŚiGW w Białymstoku. Nowa naklejka informacyjna zostanie bezzwłocznie dostarczona Beneficjentowi, który umieszcza ją w miejsce uszkodzonej.

 

2. Zadania o charakterze nieinwestycyjnym

2.1 Publikacje i filmy

Beneficjent / Wnioskodawca pomocy Funduszu ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu publikacji lub w czołówce filmu logo Funduszu oraz informację o treści „Publikacja / Produkcja filmu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, www.wfosigw.bialystok.pl”. Wzór dostępny poniżej.

2.2 Szkolenia, konkursy i inne imprezy o charakterze publicznym

Beneficjent / Wnioskodawca pomocy Funduszu ma obowiązek poinformować uczestników kursu / szkolenia / konferencji o wsparciu finansowym ze środków Funduszu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu sali tablicy informacyjnej lub baneru (wykonanej/ego we własnym zakresie i na własny koszt) zawierającej/ego logo Funduszu oraz informację „Organizacja konkursu / szkolenia / konferencji dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, www.wfosigw.bialystok.pl”. Wielkość tablicy informacyjnej nie może być mniejsza niż 297mm (szerokość) x 420 mm (wysokość). Wzór tablicy jest dostępny poiniżej.

2.3 Ścieżki edukacji ekologicznej

Beneficjent / Wnioskodawca ma obowiązek umieścić na co najmniej dwóch tablicach edukacyjno-informacyjnych (przy wejściu i wyjściu) informację zawierającą logo Funduszu oraz napis „Ścieżka edukacyjna/przyrodnicza/poznawcza dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, www.wfosigw.bialystok.pl”. Wzór dostępny poniżej.

 

3. Pozostałe przedsięwzięcia

W pozostałych przypadkach oraz w szczególnych sytuacjach, gdy Wnioskodawcy nie mają możliwości zastosowania przepisów niniejszej instrukcji, przedstawiają swoją propozycję informowania o wsparciu Funduszu, którą akceptuje pracownik Zespołu Funduszy Krajowych WFOŚiGW w Białymstoku po konsultacji z pracownikiem ds. informacji i promocji oraz po zatwierdzeniu przez członka Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku. W związku z powyższym Wnioskodawca wypełni oświadczenie, dostępne poniżej, stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie, w którym – w przypadku udzielenia przez Fundusz wsparcia finansowego – zostanie zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego w zaproponowanej i zaakceptowanej formie.

 

4. Obowiązki informacyjne

Zapis o obowiązku informowania o wsparciu finansowym projektu zostanie każdorazowo zawarty we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie między WFOŚiGW w Białymstoku a Beneficjentem.

 

Pliki do pobrania

Wzór informacji o dofinansowaniu w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest (DOC, 176KB)

Wzór tablicy informacyjnej „Budowa/modernizacja” (ZIP, 1.5MB)

Wzór tablicy informacyjnej „Budowa/modernizacja 2” (ZIP, 1.6MB)

Wzór nalepki na środki trwałe (ZIP, 1.5MB)

Wzór nalepki na pojazdy (ZIP, 1.5MB)

Wzór informacji na publikacje (ZIP, 1.5MB)

Wzór tablicy/baneru na kursy/szkolenia/konferencje (ZIP, 1.5MB)

Wzór tablicy informacyjnej o dofinansowaniu „Ścieżki edukacji ekologicznej” (ZIP, 1.5MB)

Ogólny wzór informacji o dofinansowaniu zadania (ZIP, 3MB)

Oświadczenie (DOC, 33.5KB)

Logotypy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (ZIP, 1.5MB)

Księga logotypu WFOŚiGW w Białymstoku (PDF, 1.5MB)

Wzór tablicy informacyjnej – Mały Strażak (PDF, 3.5MB)

Wzór tablicy informacyjnej – Mały Strażak (wersja edytowalna)