WFOŚIGW w BiałymstokuEkopracownie -

Treść

Ekopracownie

Część 1)

Dofinansowanie „Ekopracownia – zielone serce szkoły”:

 

Nabór obejmuje finansowanie zadań z następujących obszarów:

 1. Ekopracownia szkolna OZE;
 2. Ekopracownia szkolna przyrodnicza

Termin naboru i sposób składania wniosku

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym dwuetapowo:

I etap – nabór wstępny w terminie od dnia 24.04.2023 r. do dnia 12.05.2023 r. do godziny 15:30.

Wstępne wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku osobiście lub za pośrednictwem e‑puap, poczty/usługi kurierskiej do biura Funduszu do dnia zakończenia naboru.

W przypadku wniosków wysłanych za pośrednictwem poczty/kuriera, o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Funduszu, w terminie nie późniejszym, niż termin zakończenia naboru.

II etap – nabór ostateczny – dotyczy tylko wniosków wyłonionych w I etapie

Szczegółowy sposób składania wniosków oraz ich rozpatrywania zostały określone w Regulaminie naboru konkursowego wniosków.

Koszty kwalifikowane oraz okres realizacji zadań

 1. Dofinansowanie będzie udzielane dla przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa podlaskiego.
 2. Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku wstępnego do 30.11.2023 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku ostatecznego.
 3. Katalog kosztów kwalifikowanych wyszczególniony został w Regulaminie naboru konkursowego wniosków.

Warunki dofinansowania

 • do 50 000,00 zł dla Ekopracowni o tematyce przyrodniczej,
 • do 75 000,00 zł dla Ekopracowni  o tematyce OZE.

W każdym powiecie i mieście na prawach powiatu może zostać utworzona 1 ekopracownia przyrodnicza i 1 ekopracownia dotycząca odnawialnych źródeł energii.

Osoba do kontaktu w sprawie zadań związanych z utworzeniem Ekopracowni:

Izabela Grygorczuk

(85) 875–81–93

igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl


Dokumenty do pobrania

____________________________________________________________________

Dokumenty do wniosku

Etap I

 

Etap II

Dokumenty do wniosku

 

Załączniki

Oświadczenie Wnioskodawcy dot. pomocy publicznej (DOCX, 81.6KB) (DOCX, 81.6KB)

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (DOC, 122.5KB) (DOC, 122.5KB)

 

Właściwy formularz pomocy publicznej

Formularz Pp1_a_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (1) (XLS, 153.5KB) (XLS, 153.5KB)

Formularz Pp1_b_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (2) (XLS, 161.5KB) (XLS, 161.5KB)

Formularz Pp2 (DOC, 36KB) (DOC, 36KB)

Formularz_Pp3_pomoc_inna_2016 (XLSX, 83.9KB) (XLSX, 83.9KB)

 

Dokumenty do umowy

Oświadczenie korespodencja pracownia (DOCX, 15.9KB)

Oświadczenie VAT (DOCX, 20.1KB)

Tabela efektow planowanych do umowy 1 (DOCX, 24.4KB)

Harmonogram rzeczowo-finans Ekopracownia (XLS, 100KB)

 

Dokumenty rozliczeniowe wg wzorów określonych w umowie

Wniosek o wypłatę środków – Załącznik nr 1 (DOCX, 25.4KB)

Rozliczenie czesciowe koncowe – Załącznik 2 (XLSX, 16.5KB)

Oświadczenie_o_wyborze_wykonawcy – Załącznik nr 3 (DOCX, 32.9KB)

Tabela efektów rzeczowych i ekologicznych – Załącznik nr 4 (DOCX, 24.7KB)

Klauzula informacyjna (DOCX, 15.9KB)

 

Przykład dokumentu do  wykorzystania przy rozliczeniu efektu ekologicznego

Wzór przykładowego dokumentu do efektu ekologicznego (DOC, 38KB)

 

Listy rankingowe

Lista – Pracownia OZE (PDF, 424.1KB)

Lista – Pracownia Przyrodnicza (PDF, 419KB)

 

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O DOFINANSOWANIU

 

Dotowany zobowiązany jest do:

 • trwałego umieszczenia w widocznym miejscu budynku informacji na tablicy wykonanej z trwałego materiału o treści: „Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” z logo Funduszu, logo NFOŚiGW, logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska, logo Ekopracowni,
 • umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu w zwyczajowo przyjętych miejscach ogłoszeń (np. tablica informacyjna) w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja w formie ogłoszenia o treści: „Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie …… zł”. Informacja powinna być wykonana w formacie min. A4 oraz zawierać logo Funduszu, logo NFOŚiGW,
 • umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu na własnej stronie internetowej (jeśli Beneficjent taką prowadzi) oraz w prowadzonych mediach społecznościowych (jeśli Beneficjent takie prowadzi) w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja o treści: „Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie …… zł” z logo Funduszu, logo NFOŚiGW, logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska, logo Ekopracowni,
 • informowania o otrzymanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW w przypadku publikacji informacji o realizacji zadania w mediach (w tym w wydawnictwach własnych). Informacja powinna zawierać logo Funduszu, logo NFOŚiGW, logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska, logo Ekopracowni,
 • nieodpłatnego przekazania Funduszowi informacji/artykułów (w formie drukowanej albo w postaci linków) zawierających informację nt. zadania dofinansowanego ze środków Funduszu oraz NFOŚiGW,
 • dostarczenia Funduszowi co najmniej pięciu, wykonanych na różnym etapie, czytelnych, dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania i osiągnięte efekty ekologiczne i rzeczowe. Na żądanie pracownika Funduszu beneficjent niezwłocznie przekaże Funduszowi ww. zdjęcia w wersji elektronicznej, zapisane z rozszerzeniem jpg. Pliki zawierające zdjęcia zostaną opisane zgodnie z zasadami opisu zdjęć zamieszczonymi na stronie internetowej Funduszu,
 • pisemnego powiadomienia Funduszu o terminie wydarzenia związanego z odbiorem Ekopracowni, jednak nie później niż 14 dni przed dniem tego wydarzenia, w celu umożliwienia udziału przedstawicieli Funduszu w tym wydarzeniu.

Logotyp WFOŚiGW w Białymstoku

Logotyp MKiŚ

Logotyp NFOŚiGW

Logotypy WFOŚiGW MKiŚ NFOŚiGW do dokumentów