WFOŚIGW w BiałymstokuEkopracownie -

Treść

Ekopracownie

Część 1)

Dofinansowanie „Ekopracownia – zielone serce szkoły”:

Nabór obejmuje finansowanie zadań z następujących obszarów:

  1. Ekopracownia szkolna OZE;
  2. Ekopracownia szkolna przyrodnicza

Termin naboru i sposób składania wniosku

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym dwuetapowo:

I etap – nabór wstępny w terminie od dnia 24.04.2023 r. do dnia 12.05.2023 r. do godziny 15:30.

Nabór uzupełniający do etapu I w terminie od dnia 29.05.2023 r. do dnia 9.06.2023 r. do godz. 15:00.

Wstępne wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku osobiście lub za pośrednictwem e‑puap, poczty/usługi kurierskiej do biura Funduszu do dnia zakończenia naboru.

W przypadku wniosków wysłanych za pośrednictwem poczty/kuriera, o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Funduszu, w terminie nie późniejszym, niż termin zakończenia naboru.

II etap – nabór ostateczny – dotyczy tylko wniosków wyłonionych w I etapie

Szczegółowy sposób składania wniosków oraz ich rozpatrywania zostały określone w Regulaminie naboru konkursowego wniosków.

Koszty kwalifikowane oraz okres realizacji zadań

  1. Dofinansowanie będzie udzielane dla przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa podlaskiego.
  2. Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku wstępnego do 30.11.2023 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku ostatecznego.
  3. Katalog kosztów kwalifikowanych wyszczególniony został w Regulaminie naboru konkursowego wniosków.

Warunki dofinansowania

  • do 50 000,00 zł dla Ekopracowni o tematyce przyrodniczej,
  • do 75 000,00 zł dla Ekopracowni  o tematyce OZE.

W każdym powiecie i mieście na prawach powiatu może zostać utworzona 1 ekopracownia przyrodnicza i 1 ekopracownia dotycząca odnawialnych źródeł energii.

Osoba do kontaktu w sprawie zadań związanych z utworzeniem Ekopracowni:

Izabela Grygorczuk

(85) 875–81–93

igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl


Dokumenty do pobrania

____________________________________________________________________

Dokumenty do wniosku

Etap I

Etap II