WFOŚIGW w BiałymstokuPaństwowe Jednostki Budżetowe (PJB) -

Treść

Państwowe Jednostki Budżetowe (PJB)

Dofinansowanie zadań realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe

Dofinansowywanie może być udzielone na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowane przez państwowe jednostki budżetowe. Przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym odbywa się zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i przepisami wykonawczymi do ustawy, w szczególności z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479).

Forma i poziom dofinansowania

  • do 100 % – na zadania z następujących dziedzin: edukacja ekologiczna, likwidacji skutków dla środowiska spowodowanych klęskami żywiołowymi lub poważnymi awariami, wykonywania czynnej ochrony przyrody, opracowania projektów planów ochrony i projektów planów zadań ochronnych.
  • do 60% – pozostałe zadania.

Aktualnie trwające nabory

Wnioski będą przyjmowane do 31.03.2023 roku (Przy czym data wpływu Wniosku rozumiana jest jako dzień dostarczenia wersji papierowej Wniosku do sekretariatu Funduszu lub wysłania Wniosku podpisem kwalifikowanym).

Dokumenty do pobrania

Wniosek o dofinansowanie (DOCX, 87.3KB)

Informacja – dane osobowe (DOCX, 15.8KB)

procedura obiegu dokumentów r.c. poz.59 dot. wniosku o uruchomienie środków (PDF, 208.2KB)

Dokumenty do rozliczenia umowy o realizację zadania Państwowej jednostki budżetowej

Oświadczenie do finansowego rozliczenia umowy z PJB (DOC, 80.5KB)

Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (DOCX, 18.7KB)

Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów (DOCX, 20.5KB)