WFOŚIGW w BiałymstokuOchrona Ziemi (OZ) -

Treść

Ochrona Ziemi (OZ)

Działania z zakresu Ochrony Ziemi obejmują wspieranie przedsięwzięć związanych z redukcją składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zwiększeniem ilości selektywnie zebranych odpadów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania, ograniczeniem ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska.

W ich ramach finansowane są zadania polegające na: budowie, modernizacji, rozbudowie linii sortowniczej, tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów, budowie i rozbudowie instalacji do termicznego przetwarzania odpadów, budowie i modernizacji kompostowni odpadów, budowie i rozbudowie kwater do składowania odpadów.

 

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 1. osoby prawne,
 2. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 4. jednostki organizacyjne administracji publicznej nieposiadające osobowości prawnej, którym właściwy organ administracji udzielił pełnomocnictw,
 5. osoby fizyczne w ramach umów zawartych z bankami oraz na podstawie odrębnych programów,
 6. jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki oraz ich jednostki podległe.

W ramach niniejszego działania beneficjenci mogą starać się o dofinansowanie wyłącznie instalacji ujętych w aktualnym „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami”.

 

Forma i poziom dofinansowania

 1. Pożyczka
  • do 100 % kosztów kwalifikowanych netto zadania (bez podatku od towarów i usług),
  • okres spłaty pożyczki, bez okresu karencji, nie może przekraczać 10 lat,
  • okres karencji może wynosić najwyżej do 1,5 roku i liczy się od daty podpisania umowy,
  • oprocentowanie pożyczki w wysokości zmiennej stopy oprocentowania WIBOR 3M plus 20 punktów bazowych jednak nie mniej niż 2,5% w skali roku,
 2. Pożyczka udzielana na zadania dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej
  • do 100 % różnicy wartości nakładów ogółem danego zadania i wartości pomocy ze środków Unii Europejskiej,
  • oprocentowanie pożyczki w wysokości zmiennej stopy oprocentowania WIBOR 3M, jednak nie mniej niż 2% w skali roku,
  • może być udzielona maksymalnie do 15 lat, licząc od daty podpisania umowy,
  • okres karencji maksymalnie może trwać do 1 roku po ukończeniu realizacji zadania.

W celu zapewnienia ciągłości finansowania zadań, które korzystają z finansowania ze środków Unii Europejskiej może być udzielona pożyczka płatnicza (pomostowa) na okresowe sfinansowanie kosztów do czasu refundacji środków przy oprocentowaniu WIBOR 3M plus 115 punktów bazowych, jednak nie mniej niż 3% w skali roku.

 

Aktualnie trwające nabory

Nabór ciągły – do wyczerpania środków finansowych. Wnioski są rozpatrywane przez Fundusz w miarę posiadanych środków finansowych zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym na dany rok. Wnioski na zadania inwestycyjne mogą być składane do końca października danego roku z wyłączeniem zadań realizowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o dofinansowanie (DOC, 671.5KB)

Wkładka z dziedziny OZ (DOC, 96KB)

Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku (XLS, 38KB)

Informacja – dane osobowe (DOCX, 15.8KB)

 

Załączniki

Załącznik D (DOC, 61.5KB)

Załącznik E1 (XLS, 146.5KB)

Załącznik E2 (XLS, 154.5KB)

Załącznik F1 (DOC, 30KB)

Załącznik F2 (XLS, 159.5KB)

 

Obliczanie wartości wskaźnika efektu ekologicznego

Ograniczenie masy składowanych odpadów (DOC, 37.5KB)