WFOŚIGW w BiałymstokuZarząd i Rada Nadzorcza -

Treść

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

 

Prezes Zarządu

Marek Sakowicz

tel. (85) 875–81–72

 

Zastępca Prezesa Zarządu

vacat

tel. (85) 875–81–81

 

Rada Nadzorcza

Łukasz Tomaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Grochowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Zygmunt Dworzański – wyznaczony przez wojewodę podlaskiego

Marek Konarzewski – wyznaczony przez Ministra Klimatu i Środowiska spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

Leszek Lulewicz – wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Tryb działania

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519), organami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jest  5-osobowa Rada Nadzorcza oraz 2-osobowy Zarząd. Członków Rady  Nadzorczej  powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska.  Skład Rady Nadzorczej i zakres jej zadań określają  art. 400 f i art. 400 h wyżej wymienionej ustawy. Zarząd WFOŚiGW w Białymstoku  stanowią Prezes Zarządu i Zastępca  Prezesa  Zarządu, powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa Podlaskiego, na wniosek Rady  Nadzorczej WFOŚiGW  w Białymstoku  (Art. 400 j).  Zakres zadań Zarządu określa art. 400 k. Szczegółowy tryb działania organów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2386) i wydane na jego podstawie Zarządzenie nr 1/2018 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy członkami Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (PDF, 1.9MB) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 13.12.2017 ws. trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PDF, 83.2KB) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dn. 28.04.2020 zmieniające rozporządzenie ws. trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PDF, 276.9KB) Zarządzenie nr 3/2018 Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku z dn. 19.02.2018 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy członkami Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku (PDF, 511.2KB)