WFOŚIGW w BiałymstokuWapnowanie -

Treść

Wapnowanie

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020–2022.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa podlaskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami tj.:

  1. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
  2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
  3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie;
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do:

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku
15–027 Białystok ul. Ogrodowa  10
tel. 085/743 58 41 w 27, 23, 22

 

Osoba do kontaktu z WFOŚiGW w Białymstoku

Joanna Kulbacka
tel. (85) 749–94–75
jkulbacka@wfosigw.bialystok.pl

 

Dokumenty do pobrania

Informacja o naborze wniosków w ramach programu pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2022 (DOCX, 107KB)

Wniosek o wsparcie wapnowania gleb (PDF, 3.5MB)

Instrukcja wypełniania wniosku (DOCX, 69.7KB)

Kalkulator wyliczania wartości dofinansowania (XLSX, 69.3KB)

Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie (DOCX, 13.6KB)

Klauzula – RODO – Oświadczenie (DOCX, 21.3KB)