WFOŚIGW w BiałymstokuOchrona Atmosfery (OA) -

Treść

Ochrona Atmosfery (OA)

Zadania z zakresu OCHRONY ATMOSFERY obejmują inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza, wzrost efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Zakres ten obejmuje głównie: termomodernizację budynków, budowę lub zmianę systemów ogrzewania na bardziej efektywne ekologicznie i ekonomicznie, instalacje do produkcji energii z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 1. osoby prawne,
 2. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 4. jednostki organizacyjne administracji publicznej nieposiadające osobowości prawnej, którym właściwy organ administracji udzielił pełnomocnictw,
 5. osoby fizyczne w ramach umów zawartych z bankami oraz na podstawie odrębnych programów.

 

Forma i poziom dofinansowania

1. Pożyczka

 • do 100 % kosztów kwalifikowanych netto zadania (bez podatku od towarów i usług),
 • oprocentowanie pożyczki w wysokości zmiennej stopy oprocentowania WIBOR 3M plus 20 punktów bazowych jednak nie mniej niż 2,5% w skali roku,
 • okres spłaty pożyczki, bez okresu karencji, nie może przekraczać 10 lat,
 • okres karencji może wynosić najwyżej do 1,5 roku i liczy się od daty podpisania umowy.

2. Pożyczka udzielana na zadania dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej

 • do 100 % różnicy wartości nakładów ogółem danego zadania i wartości pomocy ze środków Unii Europejskiej,
 • oprocentowanie pożyczki w wysokości zmiennej stopy oprocentowania WIBOR 3M, jednak nie mniej niż 2% w skali roku,
 • może być udzielona maksymalnie do 15 lat, licząc od daty podpisania umowy,
 • okres karencji maksymalnie może trwać do 1 roku po ukończeniu realizacji zadania.
 • w celu zapewnienia ciągłości finansowania zadań, które korzystają z finansowania ze środków Unii Europejskiej może być udzielona pożyczka płatnicza (pomostowa) na okresowe sfinansowanie kosztów do czasu refundacji środków przy oprocentowaniu WIBOR 3M plus 115 punktów bazowych, jednak nie mniej niż 3% w skali roku.

3. Dotacja

 • Może być udzielona do 100 % kosztów rzeczywistych zadania, nie więcej niż 0,5 % przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim na zadania w zakresie: wspomagania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej, ograniczenia niskiej emisji oraz ochrony wód, realizowane w obiektach: opieki zdrowotnej i sanatoryjnej, domach opieki społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, hospicjach, szkołach, obiektach kultury, obiektach kościołów i związków wyznaniowych i obiektach administracji publicznej.

 

Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z Ochroną Atmosfery:

Tomasz Grynasz
(85) 875–81–61
tgrynasz@wfosigw.bialystok.pl

 

Aktualnie trwające nabory:

Wnioski są rozpatrywane przez Fundusz w miarę posiadanych środków finansowych zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym na dany rok. Wnioski na zadania inwestycyjne mogą być składane do końca października danego roku z wyłączeniem zadań realizowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o dofinansowanie (DOC, 671.5KB)

Wkładka z dziedziny (DOC, 108KB)

Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku (XLS, 38KB)

Informacja – dane osobowe (DOCX, 15.2KB)

 

Załączniki

Załącznik D (DOC, 61.5KB)

Załącznik E1 (XLS, 146.5KB)

Załącznik E2 (XLS, 154.5KB)

Załącznik F1 (DOC, 30KB)

Załącznik F2 (XLS, 159.5KB)

 

Obliczanie wartości wskaźnika efektu ekologicznego

Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) (DOC, 46.5KB)

Ograniczenie lub uniknięcie emisji tlenków azotu (NOx)  (DOC, 82KB)

Ograniczenie lub uniknięcie emisji pyłu (DOC, 239.5KB)

Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku siarki (SO2) (DOC, 233KB)

Ograniczenie lub uniknięcie emisji tlenku węgla (CO) (DOC, 154KB)