WFOŚIGW w BiałymstokuO nas -

Treść

O nas

Kim jesteśmy?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jest instytucją wchodzącą w skład polskiego systemu finansowania ochrony środowiska, samorządową osobą prawną , działającą w oparciu o ustawę  Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Jest partnerem dla samorządów  lokalnych, jednostek systemu oświaty, państwowych jednostek budżetowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.

 

Co robimy?

Finansujemy zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są zgodne z kierunkami polityki ekologicznej państwa oraz województwa podlaskiego, oferując różnorodne formy pomocy finansowej. Naszym celem jest poprawa stanu środowiska, ochrona ekosystemów i zachowanie bioróżnorodności w województwie podlaskim. Pomagamy, edukujemy i staramy się zmieniać postawy tak, by ograniczać negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne.

 

Działania 

 

Jakie są formy udzielanego wsparcia?

Ze swoich środków udzielamy beneficjentom przede wszystkim pożyczek zasadniczych i pożyczek na zachowanie płynności finansowej, a także przyznajemy dotacje.  Kierunki finansowania określa art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki finansowe, które są w dyspozycji  WFOŚiGW  w Białymstoku,  pochodzą  głównie z opłat za korzystanie ze środowiska oraz z administracyjnych kar pieniężnych.

 

Co wspieramy?

Wspomagamy osiąganie celów wyznaczonych ustawą Prawo ochrony środowiska, przeznaczając środki finansowe na:

  • ochronę wód
  • gospodarkę wodną
  • ochronę atmosfery
  • ochronę ziemi
  • przeciwdziałanie i likwidację zagrożeń środowiska
  • edukację ekologiczną
  • ochronę przyrody

 

wsparcie finansowe