WFOŚIGW w BiałymstokuProgram Ciepłe Mieszkanie – I nabór (od 21.07.2022 r. do 31.12.2022 r.) -

Treść

Program Ciepłe Mieszkanie – I nabór (od 21.07.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Program Ciepłe Mieszkanie – I nabór (od 21.07.2022 r. do 31.12.2022 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

„CIEPŁE MIESZKANIE” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (dalej: WFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: Program) dla gmin z terenu województwa podlaskiego.

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

BUDŻET PROGRAMU

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 400 000 tys. zł.

BENEFICJENCI:

Gminy

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać  dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

TERMINY:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w zależności od dostępności środków.

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Białymstoku. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,

– najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.

Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie WFOŚiGW w Białymstoku www.wfosigw.bialystok.pl

Kontakt WYŁĄCZNIE dla gmin

Tel. (85) 875–81–96

Tel. (85) 875–81–92

E-mail: cieplemieszkanie@wfosigw.bialystok.pl

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ODPOWIEDZIAMI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/

 

Załączniki:

1. Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie (PDF, 691.8KB)

1.1 Załącznik do Programu – Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne (PDF, 517.7KB)

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe mieszkanie (PDF, 422.1KB)

3. Ogłoszenie o naborze wniosków (PDF, 74.1KB)

3.1 Lista Gmin z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu (PDF, 861.1KB)

4. Instrukcja wypełniania WoD (PDF, 866.1KB)

4.1 Wzór wniosku o dofinansowanie dostępnego w serwisie GWD (PDF, 241.7KB)

5. Instrukcja wypełnienia WoP (PDF, 736.8KB)

5.1 Wzór wniosku o płatność dostępnego w serwisie GWD (PDF, 256.6KB)

6. Wzór umowy z Gminą (PDF, 232.1KB)

6.1 Załącznik do umowy – Wytyczne dla gminy (PDF, 70.4KB)

6.2 Załącznik do umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy (wzór) (PDF, 121.4KB)