WFOŚIGW w BiałymstokuPożyczka termomodernizacyjna -

Treść

Pożyczka termomodernizacyjna

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Termomodernizacyjna, skierowanego do zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych, został zakończony, z uwagi na wyczerpanie alokacji środków.

Do dnia 26.04.2021 r. WFOŚiGW w Białymstoku podpisał 35 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 17 418 657,58 zł, z czego   16 199 351,55 zł stanowił wkład Funduszu Funduszy oraz 1 219 306,03 zł stanowił wkład Pośrednika Finansowego.

W wyniku udzielonego wsparcia, termomodernizacją objęto 35 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z województwa podlaskiego. 
Dziękujemy wszystkim beneficjentom za okazane zainteresowanie pożyczką. 

 

Podsumowanie korzystnych zmian w zasadach udzielania pożyczki termomodernizacyjnej

 • rozszerzenie wsparcia na całe województwo podlaskie;
 • zwiększenie maksymalnej kwoty pożyczki do 2.500.000 zł;
 • odstąpienie od obligatoryjnego audytu energetycznego ex-post po realizacji przedsięwzięcia;
 • zniesienie konieczności podawania w audycie energetycznym części wskaźników;
 • całkowite zniesienie oprocentowania pożyczki;
 • rozszerzenie definicji Ostatecznych Odbiorców pożyczki na „zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych”;
 • wydłużenie maksymalnego okresu finansowania pożyczki do 180 miesięcy.
 • wliczenie do wskaźnika wzrostu efektywności energetycznej budynku (minimum 25%) wskaźników oszczędności energetycznej, uzyskanych od 01.01.2014 r. z poprzednich etapów realizacji inwestycji, na podstawie audytów energetycznych. 

 

Aktualne założenia pożyczki termomodernizacyjnej

Beneficjenci pożyczki:

 • Zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych, realizujący inwestycje termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie województwa podlaskiego, w tym: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa mieszkaniowego, gminy/spółki komunalne, prywatni właściciele kamienic, zarządcy burs, akademików itp.

 

Zakres finansowania

Kompleksowa tzn. głęboka modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym:

 1. modernizacja przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna),
 2. wymiana wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia (w częściach wspólnych budynków),
 3. przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), w tym:    instalacja termostatów i zaworów podpionowych oraz instalacja indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu.
 4. przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wynikająca z niej potrzeba przebudowy/podłączenia do systemów wodno-kanalizacyjnych,
 5. budowa systemów zarządzania/sterowania oświetleniem,
 6. budowa instalacji OZE  lub chłodzących w modernizowanych energetycznie budynkach.
 7. przeprowadzenie audytu energetycznego jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego określonego w pkt. 1–6 powyżej.

 

Warunek udzielenia pożyczki

Przeprowadzenie przed realizacją inwestycji audytu energetycznego ex-ante – mającego na celu zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

 

Warunek rozliczenia pożyczki

 • przeprowadzenie po realizacji przedsięwzięcia audytu energetycznego ex-post – stanowiącego podstawę weryfikacji osiągnięcia celu  inwestycji w zakresie rzeczowym (czy osiągnięto poprawę efektywności energetycznej na poziomie określonym w audycie energetycznym ex-ante), lub
 •  dostarczenie łącznie:
  • potwierdzenia projektanta o zgodności projektu budowlanego z pozytywnie zweryfikowanym audytem energetycznym ex-ante,
  • potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego w sprawie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektem budowlanym.

 

Ww. audyty muszą zawierać wartości wskaźników (przed i po realizacji inwestycji) takie jak

 • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]
 • liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [szt.]
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]

 

Wymagania podstawowe

 • zgodność zakresu wnioskowanego przedsięwzięcia z zakresem rzeczowym określonym w audycie energetycznym ex-ante.
 • wzrost efektywności energetycznej (rozumianej jako oszczędność energii końcowej) w wyniku realizacji przedsięwzięcia o co najmniej 25% w stosunku do stanu wyjściowego.
 • w przypadku wymiany źródła ciepła i zamiany spalanego paliwa – redukcja CO2 o co najmniej 30% w stosunku do stanu wyjściowego.   
 • konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu (przynajmniej na poziomie budynku).
 • obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z audytu energetycznego.
 • w przypadku wymiany źródła ciepła – urządzenia do ogrzewania muszą spełniać wymogi dyrektywy 2009/125/WE (dot. ekoprojektu), w zakresie minimalnego poziomu efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń.
 • w przypadku instalacji w kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe – warunkiem jest brak ekonomicznego uzasadnienia dla podłączenia do sieci ciepłowniczej.
 • w przypadku instalacji OZE – musi być ona uzasadniona potrzebami energetycznymi obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.
 • w przypadku TBS – zgodność celów projektu z celami określonymi w Planach gospodarki niskoemisyjnej, posiadanych przez gminę, na terenie której będzie dokonywana inwestycja.  
 • zgoda organu wnioskodawcy na zaciągnięcie zobowiązania przez wnioskodawcę.

 

 Pozostałe warunki

 • wartość pożyczki – do 2 500 000 zł na budynek.
 • udział pożyczki – do 100% kosztu przedsięwzięcia. 
 • oprocentowanie pożyczki – 0%.
 • okres spłaty pożyczki – do 180 miesięcy (od wypłaty pierwszej transzy pożyczki do spłaty ostatniej raty kapitałowej)
 • okres karencji – do 12 miesięcy (od wypłaty pierwszej transzy pożyczki do spłaty pierwszej raty kapitałowej). Karencja nie wydłuża okresu spłaty.
 • termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki – do 180 dni kalendarzowych od zawarcia umowy pożyczki.
 • termin na udokumentowanie wydatkowania pożyczki (na podstawie opłaconych faktur/dokumentów równoważnych) – do 180 dni kalendarzowych od wypłaty ostatniej transzy pożyczki (w uzasadnionych przypadkach i na wniosek pożyczkobiorcy, termin ten może ulec wydłużeniu max o kolejne 180 dni).
 • termin na przeprowadzenie i dostarczenie audytu energetycznego ex-post, lub potwierdzeń projektanta i inspektora nadzoru – do 90 dni po rozliczeniu (udokumentowaniu wydatkowania) pożyczki i jednocześnie nie dłużej niż do 31.12.2023 r.
 • brak prowizji, opłat i innych dodatkowych kosztów.
 • inwestycja nie może być zakończona przed dniem podjęcia przez Wojewódzki Fundusz uchwały ws. przyznania dofinansowania (a co za tym nie może być również zakończona przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę).  

 

Zabezpieczenie

 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (podpisywane w dniu zawarcia umowy pożyczki)
 • plus dodatkowe dowolne zabezpieczenie (ustanawiane przed wypłatą pożyczki)

 

Aktualne wzory dokumentów

 

Wniosek o pożyczkę:

Wniosek o pożyczkę (DOC, 1.8MB)
Załączniki do wniosku o pożyczkę (ZIP, 2MB)
Klauzula i zgoda na przetwarzanie DO (DOCX, 288.3KB)

 

Umowa inwestycyjna:

Umowa inwestycyjna (DOCX, 305.9KB)
Zał. 1) Karta Produktu PT (DOCX, 281.6KB)
Zał. 2) Harmonogram rzeczowo – finansowy (XLSX, 517.5KB)

 

Wniosek rozliczający pożyczkę:

Wniosek rozliczający pożyczkę (DOCX, 280.6KB)
Zał. 1) Zestawienie dokumentów (XLSX, 517.7KB)
Klauzula i zgoda na przetwarzanie DO (DOCX, 288.3KB)

 

Rozliczenie końcowe:

Oświadczenie projektanta (DOCX, 278.3KB)
Oświadczenie inspektora nadzoru (DOCX, 278.1KB)

 

Pozostałe dokumenty:

Regulamin Pożyczka Termomodernizacyjna (PDF, 6.2MB)
Karta Produktu PT (PDF, 1.8MB)

 

Kontakt

tel. (85) 749 94 87, (85) 749 94 97, (85) 749 94 70, (85) 746 02 41
fax (85) 746 01 66
email: biuro@wfosigw.bialystok.pl, ewasiluk@wfosigw.bialystok.pl, eworoniecka@wfosigw.bialystok.pl

 

Pożyczka Termomodernizacyjna jest realizowana w ramach projektu pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” w ramach RPO WP  na lata 2014–2020, na podstawie Umowy Operacyjnej nr 2/RPPD/12817/2018/II/DIF/99 Instrument Finansowy – Pożyczka Termomodernizacyjna z dnia 28.03.2018 r., podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pełniącym rolę Pośrednika Finansowego, wyłonionym przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 17 419 354,84 zł, z czego 16 200 000 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy, zaś 1 219 354,84 zł stanowi wkład Pośrednika Finansowego.

 

Celem projektu jest kompleksowa, tzn. głęboka modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie województwa podlaskiego.