WFOŚIGW w BiałymstokuDofinansowanie ze środków krajowych -

Treść

Dofinansowanie ze środków krajowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku udziela pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu:

  •  Ochrony Wód (OW)
  •  Gospodarki Wodnej (GW)
  •  Ochrony Atmosfery (OA)
  •  Ochrony Ziemi i Gospodarki Odpadami (OZ)
  •  Ochrony Przyrody (OP)
  •  Monitoringu (MN)
  •  Przeciwdziałania i Likwidacji Zagrożeń Środowiska (LZ)
  •  Edukacji Ekologicznej (EE)

Ponadto Fundusz partycypuje w niektórych programach prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie beneficjenci z woj. podlaskiego mogą skorzystać ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Białystoku oraz NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część II: Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe informacje na temat finansowania zadań oraz formularze wniosków o dofinansowanie znajdują się w zakładkach.