WFOŚIGW w BiałymstokuCzęść 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych tzw. Duży Strażak -

Treść

Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych tzw. Duży Strażak

Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Załącznik nr 2 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych (PDF, 1.2MB) (PDF, 1.2MB)

Cel programu
Wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń.

Rodzaje przedsięwzięć:
Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
Podmioty znajdujące się na liście, zaakceptowanej przez Ministra Klimatu i Środowiska, w ramach porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Klimatu i Środowiska z dnia 23.02.2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – na podstawie uzgodnień pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Klimatu i Środowiska.

Forma dofinansowania

  • Dotacja
  • Kwota alokacji środków wynosi 15 149 850,00 zł w tym:
  • NFOŚiGW – 15 049 850,00 zł
  • WFOŚiGW – 100 000,00 zł

Intensywność dofinansowania
Do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Koszty kwalifikowane muszą zostać poniesione do 31 grudnia 2023 roku (data wystawienia faktury dla Beneficjenta), z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Termin i sposób składania wniosków:

  1. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym – od 24.04.2023 r. do końca października danego roku.
  2. Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej.
  3. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesyłać listem poleconym, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku do dnia zakończenia naboru.

Osoby do kontaktu
Izabela Grygorczuk
tel. (85)875–81–93
igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl

Dokumenty do pobrania:

Zestawienie sprzętu przewidzianego do dofinansowania na podstawie zaakceptowanej listy (PDF, 662.8KB) (PDF, 662.8KB)

Wniosek o dofinansowanie (DOC, 671.5KB) (DOC, 671.5KB)

Wkładka z dziedziny LZ (DOC, 495.5KB) (DOC, 495.5KB)

Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku (XLS, 42KB) (XLS, 42KB)

Załącznik D (DOC, 63KB) (DOC, 63KB)

Informacja – dane osobowe (DOCX, 15.8KB) (DOCX, 15.8KB)

Dokumenty do pobrania – dot. umowy/rozliczenia:

Dokumenty informacyjne dotyczące promocji:

Logotypy do wykorzystania przy oznakowaniu zadania