WFOŚIGW w BiałymstokuŚrodki krajowe -

Treść

Środki krajowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku samodzielnie gospodaruje środkami publicznymi stanowiącymi wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji nałożonych na podmioty, które negatywnie oddziałują na środowisko.

Fundusz udziela pomocy ze środków krajowych na dofinansowanie przedsięwzięć w następujących formach:

  • oprocentowane pożyczki, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • dotacje, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
  • przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

 

wykres prezentujący dofinansowanie projektów w formie dotacji i pożyczek przez WFOŚiGW w Białymstoku

powyżej wykres prezentujący dofinansowanie projektów w formie dotacji i pożyczek przez WFOŚiGW w Białymstoku

 

Pomoc finansowa może być udzielona dopiero po przedstawieniu planu pełnego pokrycia kosztów przedsięwzięcia, przy czym należy pamiętać, że Fundusz nie dofinansowuje zadań zakończonych. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie jest uiszczanie przez beneficjenta opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska stanowiących przychody Funduszu. Potencjalny beneficjent pomocy ze środków Wojewódzkiego Funduszu musi przedstawić dokumentację poświadczającą uzyskanie efektu ekologicznego, czyli określonych korzyści dla środowiska.