WFOŚIGW w BiałymstokuCzęść 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2023 tzw. Mały Strażak -

Treść

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2023 tzw. Mały Strażak

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2023

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP na rok 2023 (PDF, 218.6KB)

Jednostki OSP, które znajdują się na Liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania prosimy o jak najszybsze złożenie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy dotacji

Dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania umowy :

 • wskazanie osób uprawnionych do podpisania umowy,
 • nazwa właściciela i numeru rachunku bankowego,
 • zaświadczenia z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ o nie zaleganiu z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska,
 • aktualny harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia do umowy,
 • dokument potwierdzający złożenie zamówienia,
 • oświadczenie o podatku VAT którego wzór jest dostępny poniżej

UWAGA:

 • Umowa o dofinansowanie musi być zawarta w terminie 3 miesięcy od daty podjęcia Uchwały Zarządu tj. do dnia tj. 24.11.2023 r. Niepodpisanie umowy w tym terminie spowoduje jej wygaśnięcie.
 • W celu zachowania ww. terminu wskazane jest dostarczenie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy do dnia 31.10.2023 r.
 • Zgodnie z Regulaminem środki dotacyjne muszą być wydatkowane i rozliczone do 31.12.2023 r. Zadanie musi być zrealizowane do dnia 31.12.2023 r.

Dokumenty do umowy

Oświadczenie VAT do umowy Małego Strażaka (DOC, 25.5KB)

Harmonogram do umowy – Mały Strażak (XLS, 67KB)


WAŻNE: Obowiązek informacyjno-promocyjny

Dotowany zobowiązuje się do:

 1. Trwałego umieszczenia w widocznym miejscu budynku, w którym przechowywany jest sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach realizacji zadania, tablicy informacyjnej wykonanej z trwałego materiału o treści:

„Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w ….(nazwa OSP) dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Tablica musi zawierać logo MKiŚWFOŚiGW w Białymstoku oraz logo NFOŚiGW (wzór tablicy do pobrania dostępny jest na dole strony). Dobrej jakości zdjęcie tablicy należy dołączyć do dokumentów rozliczeniowych.

Ważne: od dnia 1 lipca nastąpiła zmiana graficzna logo NFOŚ (aktualne logo jest dostępne na dole strony).

 1. Umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu w zwyczajowo przyjętych miejscach ogłoszeń (np. tablica informacyjna)w terminie do dnia złożenia rozliczenia końcowego.

Informacja w formie ogłoszenia o treści: „(nazwa zadania) dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku”. Informacja powinna być wykonana w formacie min. A4 oraz zawierać logo MKiŚWFOŚiGW oraz logo NFOŚiGW – Dobrej jakości zdjęcie tablicy należy dołączyć do dokumentów rozliczeniowych.

 1. Umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu na własnej stronie internetowej(jeśli OSP taką prowadzi) oraz co najmniej 2 wpisów w prowadzonych mediach społecznościowych np. facebook, (jeśli OSP takie prowadzi) w terminie od daty podpisania umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego lub złożenie oświadczenia o ich braku (do pobrania poniżej)

Informacja o treści: „(nazwa zadania) dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku”. Informacja powinna zwierać logo MKiŚWFOŚiGW oraz logo NFOŚiGW lub oznaczenia stron MKiŚ, WFOŚiGW i NFOŚiGW we wpisach w mediach społecznościowych. – Wydruk zrzutu ekranu (PrintScreen) należy dołączyć do dokumentów rozliczeniowych.

 1. Nieodpłatnego przekazania Funduszowi informacji/artykułów (w formie drukowanej albo w postaci linków) zawierających informację nt. zadania lub złożenie oświadczenia o ich braku (do pobrania poniżej)
 2. Dostarczenia Dotującemu, czytelnych, wydrukowanych w dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących osiągnięte efekty rzeczowe. Na żądanie pracownika Funduszu Dotowany niezwłocznie przekaże Dotującemu ww. zdjęcia w wersji elektronicznej, zapisane z rozszerzeniem jpg. Wystarczy jedno zdjęcie z całym zakresem zadania.
 3. Pisemnego powiadomienia Dotującego o terminie wydarzenia związanego z odbiorem zakupionego w ramach realizowanego przedsięwzięcia sprzętu i wyposażenia (o ile tego rodzaju wydarzenie będzie organizowane), jednak nie później niż 14 dni przed dniem tego wydarzenia, w celu umożliwienia udziału przedstawicieli Dotującego w tym wydarzeniu. Jeżeli wydarzenie nie będzie organizowane należy złożyć oświadczenie o braku organizacji – wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Funduszu.

Powyższe zapisy dotyczące obowiązku informacyjno-promocyjnego umieszczone są w § 5 ust. 1 umowy o dofinansowanie.

Logotypy do wykorzystania przy oznakowaniu zadania

 
 
Dokumenty do rozliczenia
 
 
 

Jak opisać fakturę?

Faktura musi być opisana w sposób finansowo-księgowy przez Prezesa OSP tj.:

 • „sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym” – z podpisem Prezesa OSP i aktualną datą oraz
 • „zatwierdzono do wypłaty w kwocie ……” – również z podpisem Prezesa OSP i aktualną datą
 
Dokumenty informacyjne dotyczące promocji:
 
 
 
 

Informacja dla jednostek OSP umieszczonych na Liście rezerwowej:

Jednostki, których wnioski zostały umieszczone na liście rezerwowej otrzymają informację na podany we wniosku adres mailowy. W przypadku chęci oczekiwania na zwolnienie się środków finansowych, wnioskodawcy mają obowiązek udzielenia jednoznacznej odpowiedzi w terminie 7 dni od wysłania wiadomości. Pismo z deklaracją woli pozostania na liście rezerwowej musi wpłynąć do Funduszu w wersji papierowej. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako rezygnacja wnioskodawcy.

Lista wniosków umieszczonych na liście rezerwowej – Mały Strażak 2023 (PDF, 205.8KB)


 

Cel programu
Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Rodzaje przedsięwzięć:
Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa podlaskiego.

Forma dofinansowania

 • Dotacja
 • Kwota alokacji środków wynosi 4 100 000,00 zł w tym:
 • NFOŚiGW – 4 000 000,00 zł
 • WFOŚiGW – 100 000,00 zł

Intensywność dofinansowania
Do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się dana Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego ze środków Programu może wynosić do 25 000,00 zł.

Termin i sposób składania wniosków:

 1. Nabór wniosków odbywać się będzie od 9.02.2023 r. do 13.03.2023 r. do godziny 15:30.
 2. Wniosek o symbolu MAŁY STRAŻAK/2023 wraz z kompletem załączników należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wniosek złożony za pośrednictwem ePUAP wraz z załącznikami, musi być opatrzony podpisem elektronicznym osoby upoważnionej zgodnie z KRS. Wersję elektroniczną wniosku, wkładki z dziedziny i harmonogramu umożliwiającą edycję danych należy również wysłać na adres mailowy pracownika Zespołu Funduszy Krajowych – Pani Pauliny Siuchno psiuchno@wfosigw.bialystok.pl. W temacie wiadomości mailowej należy podać nazwę jednostki OSP.
 3. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesyłać listem poleconym, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku do dnia zakończenia naboru do godziny 15:30.
  • W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową lub przesyłką kurierską o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Funduszu, nie później, niż do dnia zakończenia naboru.
  • O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosków złożonych za pośrednictwem ePUAP decyduje data wpływu wniosku na skrzynkę podawczą Funduszu, znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

O dofinansowanie w ramach naboru Mały Strażak 2023 r. MOGĄ ubiegać się również jednostki OSP, które otrzymały dofinansowanie w roku 2022 r. i w latach ubiegłych.

Osoby do kontaktu

Paulina Siuchno
tel. (85) 875–81–95
psiuchno@wfosigw.bialystok.pl

Dokumenty do pobrania (do wniosku o dofinansowanie)

Program Priorytetowy część 2 (PDF, 1.8MB) (PDF, 1.8MB)

Regulamin naboru wniosków_Mały Strażak 2023 (PDF, 494KB) (PDF, 494KB)

Załącznik 1 – Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (PDF, 483.1KB) (PDF, 483.1KB)

Wniosek o dofinansowanie_Mały Strażak_2023 (DOC, 589.5KB) (DOC, 589.5KB)

Wkładka z dziedziny_Mały Strażak (DOC, 182.5KB) (DOC, 182.5KB)

Harmonogram_Mały Strażak (XLS, 65.5KB) (XLS, 65.5KB)

Informacja – dane osobowe (DOCX, 15.6KB) (DOCX, 15.6KB)

Załącznik D_Mały Strażak (DOC, 63KB) (DOC, 63KB)