WFOŚIGW w BiałymstokuAZBEST (CZĘŚĆ 2) -

Treść

AZBEST (CZĘŚĆ 2)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.

 

Termin i miejsce składania wniosków:

  1. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym w terminie od dnia 1.03.2024 r. do dnia 30.09.2024 r. lub do wyczerpania dostępnej puli środków.
  2. Do złożenia wniosku o dofinansowanie uprawnione są JST (Beneficjenci końcowi wg programu), na terenie których występują budynki objęte dofinansowaniem udzielonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Działania A1.4.1: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  3. We wniosku o dofinansowanie JST ujmuje wyłącznie beneficjentów Działania A1.4., którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą pokrycia dachu na budynku/budynkach krytych materiałem zawierającym azbest.
  4. JST zobowiązana jest do prowadzenia, we własnym zakresie, dokumentacji dotyczącej beneficjentów Działania A1.4, w sposób umożliwiający weryfikację zgodności danych zawartych we wniosku o dofinansowanie z wymogami określonymi w Programie i Regulaminie.
  5. JST ma możliwość złożenia do WFOŚiGW w Białymstoku kolejnego wniosku o dofinansowanie. W kolejnym wniosku zostają ujęci następni beneficjenci w kolejności zrealizowanych rozliczeń w ramach działania A1.4.1.
  6. Wnioski należy składać na właściwym formularzu osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Białymstoku znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  7. Wnioski rozpatrywane będa w kolejności wpływu w drodze weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zgodności z danymi w wykazie gmin uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:

  • dla wniosku złożonego osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub podmiotu świadczącego usługi pocztowe – data wpływu wniosku do sekretariatu WFOŚiGW w Białymstoku (ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok),
  • dla wniosku w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy – data jego wpływu na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Białymstoku znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  • wnioski złożone poza terminem naboru będą rozpatrywane w przypadku wolnych środków finansowych w kolejności zgłoszenia.

 

Dokumenty podstawowe:

Program priorytetowy część 2) (PDF, 1.9MB)

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie (PDF, 174.5KB)

Arkusz 1 – Wykaz gmin uprawnionych do złożenia wniosków (PDF, 211.5KB)

Arkusz 2 – Wykaz gmin uprawnionych do złożenia wniosków (PDF, 112.5KB)

Wniosek o dofinansowanie:

Formularz wniosku o dotację (DOC, 594KB)

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, stanowiący załącznik nr 1 do wniosku (DOC, 58.5KB)

Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej, stanowiący załącznik nr 2 do wniosku (DOCX, 21.1KB)

Umowa dotacji:

UMOWA DOTACJI Azbest Rolniczy (PDF, 232KB)

Harmonogram rzeczowo-finansowy azbest rolniczy (DOC, 58KB)

Wzory dokumentów rozliczeniowych do umowy dotacji:

Wniosek o płatność (WoP) – na formularzu załącznika nr 2, (DOCX, 40.6KB)

Protokół odbioru końcowego – na formularzu załącznika nr 3, (DOC, 37KB)

Zestawienie kart przekazania odpadów – na formularzu załącznika nr 4, (XLS, 40.5KB)

Zestawienie faktur objętych WoP – na formularzu załącznika nr 5 (XLS, 59KB)

Informacja o dofinansowaniu oraz logotypy do wykorzystania przy oznakowaniu zadania

Osoba do kontaktu:

Izabela Grygorczuk

Tel. 85 875 81 93,

e-mail igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl