WFOŚIGW w BiałymstokuProgram Ciepłe Mieszkanie – II nabór (od 29.09.2023 r. do 31.01.2024 r.) -

Treść

Program Ciepłe Mieszkanie – II nabór (od 29.09.2023 r. do 31.01.2024 r.)

Program Ciepłe Mieszkanie – II nabór (od 29.09.2023 r. do 31.01.2024 r.)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

„CIEPŁE MIESZKANIE” 

ORAZ

NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

„CIEPŁE MIESZKANIE”

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (dalej: WFOŚiGW) ogłasza zmianę programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: „Program”).

 

WFOŚiGW ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla gmin z terenu województwa podlaskiego, który będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie Programem wraz z załącznikami.

 

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.

 

BUDŻET PROGRAMU

BENEFICJENCI:

Gminy

 

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać  dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania tj.:

  1. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

– jeżeli budynek wielorodzinny, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie tej gminy

– gdy dochód roczny osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym nie przekracza kwoty 135 000 zł –
w ramach Części 1) Programu,

– gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym, wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  wydawanym na zasadach kreślonych w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

– gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym; lub ma ona ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie;

  1. wspólnotom mieszkaniowym (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest
    na terenie tej gminy.

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

 

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy (tj. wójta/burmistrza/prezydenta miasta albo działającego na podstawie jego upoważnienia zastępcy samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną osobą oraz skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej -kontrasygnata).

 

TERMINY:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 29.09.2023 r. do dnia 31.01.2024 r., w zależności od dostępności środków.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Białymstoku. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina zawrze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są:

– osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w Programie

– wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.

 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:

1) dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

– podstawowym  – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,

– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,

– najwyższym  – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.

Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2022 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych,

2) rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:

– do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

 

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie  oraz na stronie WFOŚiGW w Białymstoku www.wfosigw.bialystok.pl.  

 

Kontakt WYŁĄCZNIE dla gmin

Tel. (85) 875–81–96

Tel. (85) 875–81–92

E-mail: cieplemieszkanie@wfosigw.bialystok.pl

Beneficjent i beneficjent końcowy programu – pytania i odpowiedzi (PDF, 517.9KB)

 

1. Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie (PDF, 450.5KB)

1.1 Załącznik nr 1 do Programu – Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne Części 1)-3) programu (PDF, 198.3KB)

1.2 Załącznik nr 1a do Programu – Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Części 4 programu (PDF, 234.8KB)

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe mieszkanie (PDF, 229.2KB)

3. Ogłoszenie o naborze wniosków (PDF, 182.3KB)

3.1 Lista Gmin z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu (PDF, 205.5KB)

4. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie (PDF, 464.9KB)

4.1 Wzór wniosku o dofinansowanie dostępnego w serwisie GWD (PDF, 239.6KB)

5. Instrukcja wypełnienia Wniosku o płatność (PDF, 415.5KB)

5.1 Wzór wniosku o płatność dostępnego w serwisie GWD (PDF, 354.5KB)

6. Wzór umowy z Gminą (PDF, 284.8KB)

6.1 Załącznik do umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowy (wzór) (XLSX, 22KB)

6.2 Załącznik do umowy – Wytyczne dla gminy (PDF, 202.4KB)

6.3 Załącznik do-umowy klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych (wzór) (PDF, 221.2KB)

Komunikat dotyczący instalowanych pomp ciepła (PDF, 100.1KB)

 

Dokument pomocniczy dokument podsumowujący audyt energetyczny (XLSX, 80.2KB)

Metodyka szacowania efektu ekologicznego (PDF, 192KB)