WFOŚIGW w BiałymstokuZarząd i Rada Nadzorcza -

Treść

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

dr inż. Maciej Borzyszkowski

Prezes Zarządu

dr inż. Maciej Borzyszkowski

tel. (85) 875–81–81 

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr Adam Backiel

tel. (85) 875–81–81

 

Rada Nadzorcza

Adrian Galach Przewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Siekierko Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Średnicki wyznaczony przez wojewodę podlaskiego – Sekretarz Rady Nadzorczej

Cezary Wąsik wyznaczony przez Ministra Klimatu i Środowiska spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

Monika Tyska wyznaczona przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Tryb działania

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519), organami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jest  5-osobowa Rada Nadzorcza oraz 2-osobowy Zarząd. Członków Rady  Nadzorczej  powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska.  Skład Rady Nadzorczej i zakres jej zadań określają  art. 400 f i art. 400 h wyżej wymienionej ustawy. Zarząd WFOŚiGW w Białymstoku  stanowią Prezes Zarządu i Zastępca  Prezesa  Zarządu, powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa Podlaskiego, na wniosek Rady  Nadzorczej WFOŚiGW  w Białymstoku  (Art. 400 j).  Zakres zadań Zarządu określa art. 400 k. Szczegółowy tryb działania organów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2386) i wydane na jego podstawie Zarządzenie nr 1/2018 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy członkami Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (PDF, 1.9MB) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 13.12.2017 ws. trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PDF, 83.2KB) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dn. 28.04.2020 zmieniające rozporządzenie ws. trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PDF, 276.9KB) Zarządzenie nr 3/2018 Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku z dn. 19.02.2018 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy członkami Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku (PDF, 511.2KB)