WFOŚIGW w BiałymstokuMoja woda II – nabór od 22.03.2021 do 12.07.2021 -

Treść

Moja woda II – nabór od 22.03.2021 do 12.07.2021

UWAGA!

10.06.2021 r. (czwartek) to ostatni dzień na składanie wniosków w formie elektronicznej przez Portal Beneficjenta, a 12.07.2021 r. (poniedziałek) to ostateczny termin na przesłanie ich wersji papierowej do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku lub przez ePUAP. 

OGŁOSZENIE O NABORZE
PROGRAM PRIORYTETOWY MOJA WODA

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.bialystok.pl/ (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) oraz zalogować się na portalu, w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 2.0.0), dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA” – „Formularz Wniosku” Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta w zakładce „WYSYŁANIE WNIOSKÓW”
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:
  • w wersji papierowej do:
   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
   ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, w godzinach jego pracy 7.30 – 15.30
  • za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową.

Informacje w sprawie szczegółów Programu:

tel. 663 677 787

e-mail: mojawoda@wfosigw.bialystok.pl

Lista plików do pobrania:

Program Priorytetowy „Moja Woda” (PDF, 545.2KB)

Regulamin naboru wniosków (PDF, 289.4KB)

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” – dokument poglądowy (PDF, 64.7KB)

Pismo o przyznaniu dofinansowania – umowa dotacji (wzór)

Dokumenty rozliczające składane po zakończeniu zadania:

(Wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie WFOŚiGW, ewentualnie wysłać przez e-PUAP. Nie wysyłać: mailem lub przez Portal Beneficjenta. W formularzu wniosku o płatność podano spis niezbędnych załączników do wniosku) 

Wniosek o płatność (XLS, 69.5KB)

Protokół odbioru robót wykonawcy (DOCX, 477.4KB)

Oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym montażu instalacji (DOCX, 473.9KB)