Zakończono czwarty nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

6 czerwca 2009
Zakończono czwarty nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

W dniu 27 lutego 2009 r. o godz. 15.00 zakończył się czwarty nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie projektów w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konkurs został ogłoszony przez Ministerstwo Środowiska w obszarach: gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1. – kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych i działanie 2.2 – przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Wnioski można było składać od 16 lutego 2009 r.

W ramach czwartego naboru wniosków konkursowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wpłynęły trzy projekty wodno-ściekowe i jeden z zakresu gospodarki odpadami:

  1. Modernizacja kanałów sanitarnych technologią bezwykopową na terenie miasta Zambrowa
  2. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica, Włościańska, Kalinowo i Drozdowo
  4. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – Etap II.

Nie zarejestrowano żadnego wniosku z terenu woj. podlaskiego, którego zakres pokrywałby się z działaniem 2.2 – przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych. Łączna wartość projektów złożonych w WFOŚiGW w Białymstoku w ramach czwartego naboru wniosków konkursowych przekracza 75,5 mln zł, z czego potencjalni beneficjenci wnioskują o dotację w wysokości 46,3 mln zł ze środków Funduszu Spójności.