W PO IiŚ więcej funduszy na gospodarkę wodno-ściekową

30 grudnia 2011
W PO IiŚ więcej funduszy na gospodarkę wodno-ściekową

21 grudnia 2011 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Programu Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowe środki zostały przyznane na gospodarkę wodno-ściekową. Mniej pieniędzy będzie na gospodarkę odpadową i ochronę powierzchni ziemi.

W ramach środowiskowych priorytetów zwiększona została alokacja odpowiednio:

  • priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa o 358 mln euro;
  • priorytet IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska o 50 mln euro.

W zakresie priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi alokacja została zmniejszona o 188 mln euro.
Zmieniona wersja Programu wynika z przeprowadzonego śródokresowego przeglądu wdrażania oraz uwzględnia alokację dodatkowych środków UE pochodzących z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania technicznego.