Uroczyste otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

10 września 2012
Uroczyste otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

7 września 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej i zrealizowanej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zaproszenie od beneficjenta przyjęli licznie przybyli goście, w tym Jarosław Malinowski i Wiesław Dołęgowski – prezes i z-ca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Uroczystość rozpoczął Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, który przedstawił kalendarium zrealizowanej inwestycji oraz zasady, w ramach których będzie działał Zakład. Po tym przemówieniu nastąpiło symboliczne otwarcie i poświęcenie inwestycji. Następnie każdy mógł zwiedzić obiekt i przyjrzeć się jego funkcjonowaniu.
Projekt pn. „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów” został wyłoniony w procedurze konkursowej, przeprowadzonej w ramach II priorytetu (gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa na realizację projektu została zawarta 24 marca 2010 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Miastem Zambrów. Całkowity koszt inwestycji to 38,8 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności wyniosła 21,6 mln zł.
Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze jest zgodna z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Inwestycja została wpisana w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego, jako jeden z sześciu regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, planowanych do utworzenia na terenie województwa podlaskiego. Zakład przewidziany jest do obsługi regionu obejmującego 26 gmin (w tym 21 gmin z woj. podlaskiego oraz 5 gmin z woj. mazowieckiego) zamieszkanych przez ponad 164 tys. mieszkańców. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Zambrów (w miejscowości Czerwony Bór) na terenie kompleksu leśnego, sąsiadującego z gruntami wsi Krajewo-Budziły i Krajewo-Łętowo oddalonego od miasta Zambrów o 15 km, a ok. 4 km od drogi krajowej nr 8 Warszawa-Białystok. Całość terenu lokalizacji Zakładu wynosi 10,73 ha, przy czym na jego części (o pow. 2,55 ha) zrealizowano w roku 1996/97 składowisko odpadów, eksploatowane do chwili obecnej.
Przedmiotem działalności Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze jest unieszkodliwienie odpadów na kwaterze do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz w kwaterach do składowania odpadów zawierających azbest, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 250 ton. Dodatkowymi procesami prowadzonymi na terenie Zakładu są: odzysk, czasowe magazynowanie odpadów poakcyjnych w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu oraz wytwarzanie odpadów w wyniku funkcjonowania instalacji pomocniczych: linii sortowniczej, kompostowni, demontażu odpadów wielkogabarytowych, w tym demontażu sprzętu AGD/RTV, a także obiektów i urządzeń nie będących instalacjami, tworzących infrastrukturę techniczną składowiska.
Zakres rzeczowy projektu polegającego na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze obejmuje następujące zadania inwestycyjne:
ETAP I

 1. Nowa niecka składowiska odpadów poprocesowych – zakończono XII 2011.
 2. Kompostownia odpadów organicznych – zakończono XII 2011.
 3. Składowisko odpadów budowlanych zawierających azbest – zakończono VII 2012.
 4. Budynek główny z sortownią odpadów, stacją demontażu odpadów wielkogabarytowych, zapleczem socjalnym i technicznym – zakończono VII 2012.
 5. Składowisko odpadów poakcyjnych – zakończono VIII 2011.
 6. Infrastruktura ogólnozakładowa – zakończono VII 2012.

ETAP II

Rekultywacja istniejącej kwatery składowiska odpadów z odgazowaniem – VIII 2012.

Koszt budowy Zakładu obciąża Miasto Zambrów i wymienione gminy, proporcjonalnie do liczby zamieszkujących je mieszkańców. Udział poszczególnych gmin w finansowaniu budowy Zakładu wynosi:

 • Gmina Miasto Zambrów – 36%,
 • Gmina Zambrów – 13,7%,
 • Gmina Rutki – 9,7%,
 • Gmina Kołaki Kościelne – 4,0%,
 • Gmina Szumowo – 7,9%,
 • Gmina Czyżew – 10,6%,
 • Gmina Andrzejewo – 7,3%,
 • Gmina Zaręby Kościelne – 6,0 %,
 • Gmina Zawady – 4,8%.

Ponadto 17 samorządów zawarło umowy o przystąpieniu do projektu. Na jej podstawie odpady będą również przyjmowane i unieszkodliwiane na terenie Zakładu w Czerwonym Borze z gmin: Wysokie Mazowieckie, Sokoły, Kobylin Borzymy, Kołaki Kościelne, Szepietowo, Nowe Piekuty, Klukowo, Szulborze Wielki, Boguty Pianki, Nur, Poświętne, Turośń Kościelna, a także z miast i gmin: Suraż, Łapy, Ciechanowiec oraz z miast: Wysokie Mazowieckie i Tykocin.

W Zakładzie ma być osiągany wysoki stopień ochrony środowiska, głównie dzięki: zastosowaniu bezpiecznej dla środowiska technologii składowania odpadów, zagęszczeniu odpadów i stosowaniu przykrycia dziennego oraz metod wstępnego przetwarzania odpadów (segregacja, kompostowanie), prowadzeniu monitoringu elementów środowiska narażonych na negatywne oddziaływanie eksploatacji instalacji, efektywnemu wytwarzaniu oraz wykorzystywaniu energii, racjonalnemu zużyciu wody, surowców i paliw, stosowaniu technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku powstałych odpadów. Według prognoz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Czerwonym Borze rocznie będzie przetwarzał i unieszkodliwiał następujące ilości odpadów komunalnych: w roku 2013 – 42 795 ton/rok, w roku 2020 – 45 254 ton/rok, w roku 2025 – 48 419 ton/rok.

/wykorzystano informacje i zdjęcia udostępnione przez Urząd Miasta Zambrów/

W uroczystości otwarcia Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

wzięli udział liczni zaproszeni goście, w tym członkowie zarządu WFOŚiGW w Białymstoku


Honory gospodarza pełnił burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski, a uroczystość uświetnił

występ Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Zambrowa pod batutą Krzysztofa Witkowskiego

Tłumy chętnych chciały obejrzeć efekty realizacji największej inwestycji w historii

władz samorządowych Zambrowa