Trzy wnioski o dofinansowanie projektów wodno-ściekowych w ramach PO IiŚ

2 stycznia 2014
Trzy wnioski o dofinansowanie projektów wodno-ściekowych w ramach PO IiŚ

W związku z zakończonym 31 grudnia 2013 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wpłynęły trzy wnioski w ramach Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013).

 

I. Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap II, beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Hajnówka.

Wartość całkowita inwestycji zamyka się w kwocie 11 000 328,12 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 5 106 164,50zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Zakres inwestycji obejmuje:

  1. Rozbudowę oczyszczalni ścieków – etap II
  2. Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Poryjewo
  3. Dostawę samochodu specjalistycznego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji
  4. Dostawę ciągnika rolniczego do transportu osadów ściekowych

II. Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie, beneficjent: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie.
Wartość całkowita inwestycji zamyka się w kwocie 22 747 752,34 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 15 721 954,05 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Zakres inwestycji obejmuje:

  1. Modernizację stacji uzdatniania wody
  2. Budowę Miejskiej Oczyszczalni ścieków wraz z tłocznią ścieków
  3. Modernizację głównego kolektora sanitarnego

III. Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka, beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunalne Czarna Białostocka.
Wartość całkowita inwestycji zamyka się w kwocie 8 490 102,04 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 5 646 983,52 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

  1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej
  2. Budowę sieci wodociągowej

W ciągu siedmiu dni roboczych wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia. Jeśli, w wyniku tej procedury, uzyskają co najmniej 60% punktów trafią na przygotowywaną przez Ministerstwo Środowiska listę rankingową. Status projektu podstawowego na tej liście i pozytywna ocena merytoryczna II stopnia skutkuje wydaniem potwierdzenia przyznania dofinansowania i w konsekwencji prowadzi do podpisania umowy na realizację projektu w ramach PO IiŚ.

Dotychczas, w wyniku przeprowadzonych szesnastu konkursów, do WFOŚiGW w Białymstoku wpłynęły 32 wnioski o dofinansowanie: 28 wodno-ściekowe i 4 odpadowe. Po dwustopniowej ocenie zostało podpisanych dziewięć umów: sześć na realizację zadań wodno-ściekowych (jeden z beneficjentów w okresie późniejszym rozwiązał umowę) oraz trzy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Całkowita wartość realizowanych ośmiu inwestycji przekracza 213,5 mln zł, a łączna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi ponad 104 mln zł.
Ponadto w grudniu 2013 r. Ministerstwo Środowiska potwierdziło przyznanie dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowani Odpadów w Hajnówce”. (podpisanie umowy pomiędzy WFOŚiGW w Białymstoku a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce nastąpi w styczniu br.). Całkowita wartość tego przedsięwzięcia zamyka się w sumie 13 668 745,62 zł, przy czym wnioskodawca może starać się o maksymalne dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 8 457 122,03 zł. W ramach inwestycji beneficjent zamierza rozbudować Zakład Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce do standardu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, obejmującej swym zasięgiem ponad 151 tysięcy osób zamieszkujących 26 gmin położonych w powiatach: bielskim, hajnowskim i siemiatyckim.
Z kolei projekt pn. Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka znalazł się na liście rankingowej ogłoszonej przez Ministerstwo Środowisko i obecnie jest poddawany ocenie merytorycznej II stopnia. Zakończenia tej procedury oraz ewentualnego potwierdzenia dofinansowania należy spodziewać się w lutym br. Wartość całkowita inwestycji zamyka się w sumie 1 059 174,53 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 731 977,51 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz doposażenie oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej.
Wszystkie projekty realizowane w ramach PO IiŚ muszą zostać zakończone i rozliczone do końca 2015 r.