Szkolenie i wizyta studyjna w Czerwonym Borze

11 października 2012
Szkolenie i wizyta studyjna w Czerwonym Borze

Szkolenie pt. „Rozliczenie końcowe i trwałość projektów realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ” było głównym punktem spotkania informacyjno-szkoleniowego, które w dniach 8-9 października br. zorganizował w Czerwonym Borze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Konferencja była też okazją do wymiany doświadczeń między beneficjentami a pracownikami WFOŚiGW w Białymstoku oraz do odwiedzenia inwestycji zrealizowanej w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Na zaproszenie Instytucji Wdrażającej PO IiŚ na spotkanie przybyli beneficjenci realizujący projekty środowiskowe z terenu woj. podlaskiego. Obok pracowników WFOŚiGW w Białymstoku wzięli oni udział w szkoleniu z zakresu rozliczenia końcowego i trwałości projektów realizowanych w ramach PO IiŚ. Wykład z elementami warsztatów poprowadził pan Wojciech Motelski, doświadczony konsultant w zakresie rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków UE. Szkolenie było też okazją do zadawania pytań i ożywionej dyskusji na temat problemów przy realizacji inwestycji w ramach PO IiŚ.
Następnego dnia beneficjent z Zambrowa zaprosił uczestników spotkania do udziału w wizycie studyjnej na terenie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Projekt został wyłoniony w procedurze konkursowej, przeprowadzonej w ramach II priorytetu (gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa na realizację przedsięwzięcia została zawarta 24 marca 2010 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Miastem Zambrów. Całkowity koszt inwestycji to 38,8 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności wyniosła 21,6 mln zł. Zakład przewidziany jest do obsługi regionu obejmującego 26 gmin (w tym 21 gmin woj. podlaskiego oraz 5 gmin woj. mazowieckiego) zamieszkiwanych przez ponad 164 tys. mieszkańców. W ciągu dwóch lat na terenie ponad 10 ha zbudowano m.in.: budynek główny z sortownią odpadów i stacją demontażu odpadów wielkogabarytowych, kompostownię odpadów organicznych, nową nieckę składowiska odpadów poprocesowych, składowisko odpadów budowlanych zawierających azbest, składowisko odpadów poakcyjnych. W ramach projektu dokonano również rekultywacji dotychczas użytkowanej kwatery składowiska odpadów wraz z jej odgazowaniem. Szacuje się, że nowa infrastruktura pozwoli na przetworzenie i unieszkodliwienie ok. 45 tys. ton odpadów komunalnych i niebezpiecznych (azbest) rocznie.
Spotkanie informacyjne połączone z wizytą studyjną w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze mogło się odbyć dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenie i wizyta studyjna w Czerwonym Borze

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele siedmiu beneficjentów realizujących osiem

projektów środowiskowych na terenie woj. podlaskiego w ramach PO IiŚ

oraz pracownicy WFOŚiGW w Białymstoku


Po zakładzie, uroczyście oddanym do użytku 7 września br., oprowadzał Mieczysław Kaczyński

– prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zambrowie (pierwszy z prawej:

w tle zrekultywowane dzięki dofinansowaniu z UE stare składowisko odpadów)

Szkolenie i wizyta studyjna w Czerwonym Borze

Przedmiotem działalności Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

jest unieszkodliwienie odpadów na kwaterze do składowania odpadów innych niż niebezpieczne

i obojętne oraz w kwaterach do składowania odpadów zawierających azbest (na zdjęciu),

o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 250 ton

(w tle widoczne obiekty sortowni i kompostowni zbudowane w ramach projektu)