Szanowni Państwo !

24 maja 2018
Szanowni Państwo !

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
Niniejsza informacja służy poinformowaniu Państwa o celu, zakresie i  kategoriach przetwarzania Państwa danych osobowych, o czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących Państwu prawach, zgodnie z art. 13-14 obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 04.05.2016 r.).

1. Administratorem Państwa danych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, tel. /85/ 74 60 241, fax 74 60 166, e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl, dalej jako „WFOŚiGW”;

2. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem iod@wfosigw.bialystok.pl lub pod numerem telefonu /85/74 99 470;

3. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zadań nałożonych
na WFOŚiGW  na podstawie przepisów  ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska;

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

6. Informacja o przyznaniu dofinansowania z publicznych środków finansowych może zostać opublikowana na stronie internetowej www.wfosigw.bialystok.pl.

7. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
  • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
  • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
  • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
  • przeniesienia danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

8. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu aplikowania o środki Funduszu.

10.  Państwa dane nie podlegają automatycznym decyzjom, w tym profilowaniu.

11. Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE) lub do organizacji międzynarodowej.

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.