Stosowanie wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

6 czerwca 2009
Stosowanie wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

W opinii Komisji Europejskiej istnieje zasadnicza niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Zarzuty dotyczą w szczególności nieprawidłowego transponowania do polskiego porządku prawnego pojęcia „zezwolenia na inwestycję” oraz jego umiejscowienia w chronologii polskiego procesu inwestycyjnego. W związku z powyższym Minister Rozwoju Regionalnego przygotowuje w przedmiotowych Wytycznych MRR niezbędne zmiany, które wskażą beneficjentom sposób postępowania w okresie przejściowym tj. do czasu wejścia w życie znowelizowanych polskich przepisów. przejdź