Stanowisko IZ POIiŚ w sprawie korekt finansowanych dla zamówień uzupełniających

23 września 2010
Stanowisko IZ POIiŚ w sprawie korekt finansowanych dla zamówień uzupełniających

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie stwierdzanych uchybień dot. braku wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających informujemy, że zgodnie z opinią Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:
Należy pamiętać, że wszelkie braki tej informacji w ogłoszeniu są uznawane przez audytorów Komisji Europejskiej (KE) jako naruszenie traktatowych zasad przejrzystości i równego traktowania wykonawców lub jako czynnik zniechęcający ich do wzięcia udziału w danym postępowaniu.

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przyjmuje się, że treść ogłoszenia powinna zawierać informację o wszystkich warunkach, dokumentach, przedmiocie zamówienia, z którą wszyscy potencjalni wykonawcy z terytorium UE mogą się zapoznać.
Brak w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o przewidywalnych zamówieniach uzupełniających stanowi naruszenie art. 41 pkt 15 ustawy Pzp w brzmieniu ustawy po nowelizacji z dnia 4 września 2008 roku.
W przypadku postępowań prowadzonych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy (tj. prowadzonych przed wrześniem 2008 roku) , IZ PO IiŚ po uzgodnieniach poczynionych z Komisją Europejską proponuje nie nakładać korekty finansowej w przypadku wykrycia ww. uchybienia.
Powyższa interpretacja ma na uwadze wyniki oficjalnych rozmów z KE, podczas których KE zgodziła się z interpretacją państwa członkowskiego mówiącą, że treść ogłoszenia należy czytać wraz z treścią dokumentacji przetargowej. Takie podejście będzie stosowane jedynie do postępowań wszczętych przed datą wejścia w życie ww. nowelizacji ustawy pzp.