Program „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej” – podsumowanie na koniec 2012 roku

15 stycznia 2013
Program „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej” – podsumowanie na koniec 2012 roku

Program „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej” wdrażany jest od dnia 23.08.2010 r. na podstawie umowy udostępniania środków podpisanej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a WFOŚiGW w Białymstoku. Podstawowym zadaniem programu jest poprawa stanu środowiska w rejonie Puszczy Białowieskiej. Na ten cel dotychczas wypłacono beneficjentom 5,5 mln zł.

Zasady programu zakładają pomoc beneficjentom z obszaru sąsiadującego bezpośrednio z Puszczą Białowieską w dwóch formach. Pożyczka preferencyjna udzielana jest do 100% wymaganego wkładu własnego dla przedsięwzięć, które uzyskały wsparcie środków UE (dotyczy gmin: Białowieża, Narewka, Hajnówka, Narew, Czyże, Kleszczele, Dubicze Cerkiewne oraz Hajnówka miasto). Natomiast wsparcie w formie dotacji przyznawane jest do 85% kosztów kwalifikowalnych zadania przy uwzględnieniu przepisów dotyczących dopuszczalnej pomocy publicznej (dotyczy gmin: Białowieża, Narewka, Hajnówka). W ramach programu przewidywany budżet wynosi: pożyczki ok. 14,3 mln zł, dotacje ok. 6,0 mln zł.
Do końca 2012 r. w ramach programu „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej” w ramach pożyczek wydatkowano ok. 4,8 mln zł (zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowane na terenie gmin: Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Narewka oraz miasta Hajnówka), zaś w ramach dotacji 0,7 mln zł (zadanie realizowane z zakresu ochrony atmosfery na terenie Gminy Białowieża). W 2012 r. zawarto również umowy na dotację dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hajnówka i Narewka. Płatności w ramach tych zadań przewidziane są w br.
Ostateczne zakończenie realizacji programu i rozliczenia projektów powinno nastąpić do 31.12.2015 r.

Planowa realizacja – pożyczki

Jednostka samorządowa

Nazwa przedsięwzięcia

2013

2014

2015

Razem

Białowieża

Budowa kanalizacji I etap: Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża:
ul. Sportowa, ul. Żubrowa, ul. Zastawa.

0,00

0,00

0,00

1 342 591,20

Budowa kanalizacji etap II

440 000,00

0,00

0,00

Narewka

Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Narewka

0,00

0,00

0,00

1 347 500,00

Kanalizacja wsi Grodzisk

400 000,00

0,00

0,00

Hajnówka Gmina

Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatem
i Starym Berezowie.

840 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

Budowa przyłączy kanalizacyjnych
w pasie drogi wojewódzkiej
w Nowosadach.

100 000,00

0,00

0,00

Dodatkowe roboty w zakresie realizacji zadania – Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady, Sorocza Nóżka, Dubiny-Postołowo, Sawiny, Gród, Wygoda-Hajnówka.

260 000,00

0,00

0,00

Modernizacja hydroforni
w Nowoberezowie.

300 000,00

0,00

0,00

Hajnówka Miasto

Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka etap I.

0,00

0,00

0,00

1 850 000,00

Narew

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Narew.

500 000,00

600 000,00

0,00

1 100 000,00

Czyże

Budowa kanalizacji sanitarnej
we wsi Zbucz.

0,00

0,00

0,00

292 580,00

Kleszczele

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej II etap.

800 000,00

1 000 000,00

1 400 000,00

3 200 000,00

Dubicze Cerkiewne

Budowa 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w ramach projektu współfinansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20107-2013 – pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon, budowa 64 sztuk przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki.

625 000,00

700 000,00

1 200 000,00

3 303 980,46

Razem

4 265 000,00

2 300 000,00

2 600 000,00

13 936 651,66

Planowa realizacja – dotacje

Jednostka samorządowa

Nazwa przedsięwzięcia

2013

2014

2015

Razem

Białowieża

Instalacja kolektorów słonecznych
na terenie Gminy Białowieża (ok. 225 sztuk).

1 295 660,21

0,00

0,00

2 000 000,00

Narewka

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka (ok. 207 sztuk).

0,00

0,00

0,00

1 958 840,60

Hajnówka

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hajnówka
(ok. 100 sztuk).

1 454 562,65

0,00

0,00

2 000 000,00

Razem

2 750 222,86

0,00

0,00

5 958 840,60