Program dla samorządów

19 października 2009
Program dla samorządów

Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów obowiązującego prawa

Z końcem bieżącego roku upływa termin zamykania składowisk odpadów niespełniających wymogów technicznych określony ustawą z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw.

Wychodząc naprzeciw potrzebom w tym zakresie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje instrument wsparcia finansowego przedsięwzięć związanych z zamykaniem i rekultywacją składowiska niespełniających obowiązującego prawa „Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów obowiązującego prawa”.

W ramach programu dofinansowanie uzyskają projekty dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniające wymogów przepisów prawa lub negatywnie oddziaływujące na środowisko, dla których została wydana decyzja o ich zamknięciu określająca datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

Wsparcie w formie preferencyjnie oprocentowanej pożyczki, z możliwością 50 % jej umorzenia dedykowane jest jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom, w których większość udziałów lub akcji posiadają samorządy.

Warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków NFOŚiGW jest złożenie wniosku obejmującego rekultywację składowisk o minimalnej, łącznej powierzchni 2 ha.

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2009 r.

Szczegółowe zasady dofinansowania, jak również formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu