Obsługa serwisowa kserokopiarek TOSHIBA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci obsługę serwisową kserokopiarek TOSHIBA:

 • e-Studio 281 c – 1 szt.
 • e-Studio 2040 c – 2 szt.
 • e-Studio 2050c – 1 szt. (na gwarancji)

Polegającą na okresowych przeglądach serwisowych, konserwacjach oraz naprawach po stwierdzeniu uszkodzeń.

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

 • wykonywania obsługi serwisowej w/w sprzętu w sposób rzetelny, terminowy i zapewniający sprawne działanie urządzeń,
 • wykonywania systematycznych okresowych przeglądów konserwacyjnych i drobnych napraw sprzętu w odstępach co 3 miesiące,
 • podejmowania w możliwie jak najkrótszym czasie wynikających z obsługi serwisowej działań po odebraniu od Zleceniodawcy informacji pisemnej ( pismo, faks, e-mail ) lub telefonicznej (w godz. 730-1530) o konieczności dokonania konserwacji lub naprawy sprzętu, max. czas reakcji serwisu 24 godziny,
 • stosowania podstawowego zakresu usługi konserwacji, na który składa się:
  • ogólna ocena stanu technicznego urządzenia,
  • wykonanie próbnych wydruków przed i po zakończeniu usługi serwisowej,
  • sprawdzenie działania mechanizmów,
  • ogólne oczyszczenie wnętrza maszyny,
  • wymiana/opróżnienie zasobnika zużytego toneru,
  • sprawdzenie i regulacja nastaw serwisowych,
  • czyszczenie filtrów powietrza,
  • ogólne sprawdzenie zużycia elementów i kwalifikacja ich do wymiany bieżącej lub w przyszłości.
 • wykonywania napraw bieżących związanych z wymianą zakwalifikowanych do wymiany wyeksploatowanych elementów,
 • użyczenia Zleceniodawcy na okres trwania naprawy urządzenia zastępczego o tych samych lub zbliżonych właściwościach, w przypadku gdy naprawa objętego Umową sprzętu nie może być wykonana na bieżąco,
 • jednorazowego przeszkolenia personelu Zleceniodawcy obsługującego sprzęt,
 • starannego prowadzenia rejestracji i dokumentacji czynności serwisowych w dzienniku napraw.

Prosimy o podanie ceny:

 • przeglądu i konserwacji w/w drukarek,
 • dojazdu na terenie miasta,
 • kosztu roboczogodziny na pozostałe usługi – naprawy.

Częstotliwość przeglądów – 1x na kwartał.

Inne usługi – naprawy na wezwanie telefoniczne.

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.