Potwierdzenie dofinansowania dla projektu wodno-ściekowego w Hajnówce

27 maja 2014
Potwierdzenie dofinansowania dla projektu wodno-ściekowego w Hajnówce

W piśmie datowanym na 23 maja 2014 r. Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca wydała potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu: „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap II”.

Jednocześnie MŚ zobligował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pełniący w ramach PO IiŚ rolę Instytucji Wdrażającej, do podjęcia wszelkich starań w celu zawarcia umowy z wnioskodawcą w możliwie najkrótszym terminie, przy czym jej podpisanie jest uzależnione od wypełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w potwierdzeniu.
Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu do WFOŚiGW w Białymstoku złożyło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce Sp. z o.o. w związku z zakończonym 31 grudnia 2013 r. konkursem ogłoszonym w ramach Priorytetu I Programu Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013).
Z potwierdzenia wydanego przez Ministerstwo Środowiska wynika, że maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności o jaką może starać się wnioskodawca wynosi 4 789 927,43 PLN (ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona w umowie o dofinansowanie), przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w sumie 11 183 533,84 PLN.
Przedmiotem projektu jest:

  • rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na modernizacji części osadowej;
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 0,2 km.
  • zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji,
  • zakup ciągnika rolniczego do transportu osadów ściekowych.

W wyniku realizacji projektu dostęp do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej uzyska 20 osób. Głównym celem projektu jest przyczynienie się do wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady nr 91/271/EWG (po zrealizowaniu projektu współczynnik skanalizowania Hajnówki wzrośnie do 98,25 %). Celami społeczno-gospodarczymi przedsięwzięcia są:

  • poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych;
  • poprawa jakości życia na obszarze objętym projektem;
  • ochrona walorów przyrodniczych regionu
  • wzrost atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej regionu.

Zakończenie projektu powinno nastąpić do końca 2015 roku.