Potwierdzenie dofinansowania dla projektu wodno-ściekowego w Czarnej Białostockiej

16 maja 2014
Potwierdzenie dofinansowania dla projektu wodno-ściekowego w Czarnej Białostockiej

W piśmie datowanym na 7 maja 2014 r. Ministerstwo Środowiska podjęło decyzję o potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu: „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka”.

Jednocześnie MŚ zobligował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pełniący w ramach PO IiŚ rolę Instytucji Wdrażającej, do podjęcia wszelkich starań w celu zawarcia umowy z wnioskodawcą w możliwie najkrótszym terminie, przy czym warunkiem jej podpisania jest uzupełnienie wniosku przez potencjalnego beneficjenta.
Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu do WFOŚiGW w Białymstoku złożyło Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. w związku z zakończonym 31 grudnia 2013 r. konkursem ogłoszonym w ramach Priorytetu I Programu Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013).
Z potwierdzenia wydanego przez Ministerstwo Środowiska wynika, że maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności o jaką może starać się wnioskodawca wynosi 5 771 405,57 PLN (ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona w umowie o dofinansowanie), przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w sumie 8 490 102,04 PLN.
Przedmiotem projektu jest:

  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 km;
  • budowa sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu o długości ok. 3 km.

W wyniku realizacji projektu dostęp do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej uzyskają 252 osoby, zaś do wodociągu 66 osób. Celami społeczno-gospodarczymi przedsięwzięcia są:

  • poprawa jakości środowiska naturalnego stanowiącego obszar cenny pod względem przyrodniczym;
  • poprawa jakości życia mieszkańców oraz ich stanu zdrowia;
  • zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego.

Zakończenie i rozliczenie projektu powinno nastąpić do końca 2015 roku.