Podpisano umowę o dofinansowanie z PO IiŚ projektu wodno-ściekowego w Czarnej Białostockiej

6 czerwca 2014
Podpisano umowę o dofinansowanie z PO IiŚ projektu wodno-ściekowego w Czarnej Białostockiej

6 czerwca 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka”.

Stronami umowy są: WFOŚiGW w Białymstoku jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., które złożyło wniosek o dofinansowanie w związku z zakończonym 31 grudnia 2013 r. konkursem ogłoszonym w ramach Priorytetu I Programu Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013).
Z umowy wynika, że maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności o jaką może starać się beneficjent wynosi 5 771 405,57 PLN, przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w sumie 8 490 102,04 PLN.
Przedmiotem projektu jest:

  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 km;
  • budowa sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu o długości ok. 3 km.

W wyniku realizacji projektu dostęp do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej uzyskają 252 osoby, zaś do wodociągu 66 osób. Celami społeczno-gospodarczymi przedsięwzięcia są:

  • poprawa jakości środowiska naturalnego stanowiącego obszar cenny pod względem przyrodniczym;
  • poprawa jakości życia mieszkańców oraz ich stanu zdrowia;
  • zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego.

Zakończenie i rozliczenie projektu powinno nastąpić do końca 2015 roku.