Podpisanie pierwszej umowy o dofinansowanie projektu z woj. podlaskiego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

6 czerwca 2009
Podpisanie pierwszej umowy o dofinansowanie projektu z woj. podlaskiego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Podpisanie pierwszej umowy o dofinansowanie projektu z woj. podlaskiego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoDnia 07 maja 2009 roku w Białymstoku podpisano pierwszą w województwie podlaskim umowę o dofinansowanie projektu, realizowanego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowa została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Adama Sieńko, a Miastem Łomża, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Marcina Brunona Sroczyńskiego.

Projekt pn. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin – I etap, realizowany przez Miasto Łomża uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w wysokości 17 841 498,99 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 37 596 272,27 zł.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest pierwszym etapem ogólnego projektu, polegającego na budowie systemu gospodarki odpadami na terenie Łomżyńskiego Rejonu Funkcjonalnego Gospodarki Odpadami.

Głównymi beneficjentami projektu są mieszkańcy obszaru oddziaływania projektu, czyli: miasta Łomża, miasta i gminy Jedwabne, miasta i gminy Nowogród, gminy Łomża, gminy Miastkowo, gminy Piątnica, gminy Przytuły, gminy Śniadowo, gminy Wizna, gminy Zbójna, miasta Kolno, miasta Stawiski, gminy Grabowo, gminy Kolno, gminy Mały Płock, gminy Turośl, miasta Szczuczyn. Oprócz mieszkańców, obsługiwaną grupą docelową będą funkcjonujące podmioty gospodarcze, a także podmioty użyteczności publicznej.

W wyniku realizacji projektu powstanie Zakład Gospodarki Odpadowej (składowisko, kompostownia, sortownia), co pozwoli zwiększyć liczbę gospodarstw domowych i mieszkańców objętych systemem zbiórki odpadów do ponad 163 tys. osób.

Aktualnie WFOŚiGW w Białymstoku prowadzi ocenę pięciu projektów, w tym jednego odpadowego, a w ostatnim naborze kwietniowym złożono do oceny kolejnych pięć projektów wodno-kanalizacyjnych.