Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2020 na zadania związane z Edukacją Ekologiczną

2 stycznia 2020
Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2020 na zadania związane z Edukacją Ekologiczną

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie „Regulamin Naboru Wniosków „Edukacja Ekologiczna mieszkańców województwa podlaskiego w roku 2020”,

ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2020 roku polegające na podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców województwa podlaskiego oraz budowanie postaw proekologicznych społeczeństwa.

1. Nabór skierowany jest do:
a)    jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
b)    parków narodowych i krajobrazowych,
c)     publicznych jednostek organizacyjnych systemu oświaty (przedszkoli, szkół, szkół wyższych),
d)    państwowych i samorządowych instytucji kultury,
e)    nadleśnictw,
f)    fundacji i stowarzyszeń.
2. Uczestnik w ramach Naboru może złożyć maksymalnie 1 Wniosek.
3. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości:
90% kosztów kwalifikowanych dla parków krajobrazowych, narodowych oraz fundacji i stowarzyszeń,
80% kosztów kwalifikowanych dla jednostek organizacyjnych systemu oświaty (przedszkoli, szkół, szkół wyższych) oraz jednostek samorządu terytorialnego,
60% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.
3. Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 15.000,00 zł.
4. Budżet na realizację zadań do 240.000,00 zł.
3. Termin naboru wniosków od 03.02.2020 r. do wyczerpania alokacji.