Nabór wniosków ogłoszony dnia 10 grudnia 2012 roku

10 grudnia 2012

Status: Nabór zakończony
Konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013
Nabór wniosków: 21.01.2013 – 25.02.2013

 

Kliknij, aby wyświetlić ogłoszenie o konkursie

Minister Środowiska,

jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2

– Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013)

I. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 21 stycznia 2013 do 25 lutego 2013 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
    o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* – Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

ul. Św. Rocha 5

15-879 Białystok

tel. 0-85/ 74 60 241; fax 0-85/ 74 60 166

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 25 lutego 2013 r. o godz. 1500

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie.

II. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

III. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.2 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 27 września 2012 r.).

IV. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.2 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 27 września 2012 r.).

V. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 16 sierpnia 2012 r.

VI. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla:

  • Priorytetu II- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2
    – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych ochrona brzegów morskich – 17,5 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013

VII. Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach działania 2.2 zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VIII. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 27 września 2012 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

X. Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 

Harmonogram oceny wniosków i wyniki poszczególnych etapów konkursu

Harmonogram oceny wniosków

Konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu 10-12-2012 10-12-2012 X
Zakończenie naboru wniosków 25-02-2013 25-02-2013 X

Ocena wniosków o dofinansowanie

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Zakończenie oceny formalnej X X X
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia X X X
Ocena merytoryczna II stopnia X X X
Podpisanie umowy o dofinansowanie X X X
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej X X X
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej X X X
Decyzja Komisji Europejskiej X X X

Wyniki poszczególnych etapów

Tytuł projektu Beneficjent Wynik oceny formalnej Wynik oceny meryt. I stopnia Wyniki oceny meryt. II stopnia Umowa o dofin.
X X X X X X
X X X X X X