Miliony z UE na rekultywację składowisk odpadów komunalnych w dziewięciu podlaskich gminach

16 stycznia 2015
Miliony z UE na rekultywację składowisk odpadów komunalnych w dziewięciu podlaskich gminach

16 stycznia 2015 r. w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. ,,Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”.

Z umowy wynika , że beneficjent może liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 5 475 897,54 zł, przy czym wartość całkowita inwestycji zamyka się w kwocie 6 665 613,75 zł.
Wnioski o dofinansowanie projektów związanych z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014 można było składać w terminie od 28 kwietnia 2014 r. do 9 czerwca 2014 r. w ramach Priorytetu II Programu Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Wniosek złożony przez podlaskich samorządowców z powodzeniem przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, po czym trafił na listę rankingową przygotowaną przez Ministerstwo Środowiska, a w grudniu ubr. otrzymał potwierdzenia dofinansowania.
Oficjalnie liderem całego przedsięwzięcia jest Miasto Kolno, ale projekt będzie realizowany na terenie dziewięciu podlaskich gmin. 6 czerwca ubr. zaangażowane w realizację projektu samorządy podpisały porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”. Na podstawie zawartego porozumienia Miasto Kolno uzyskało status potencjalnego beneficjenta, natomiast pozostałe gminy zostały podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ”. Projekt realizowany będzie na terenie gmin: Filipów w m. Filipów Trzeci, Grabowo w m. Golanki, Hajnówka w m. Stare Berezowo, Kolno, Krypno w m. Zastocze, Kulesze Kościelne w m. Czarnowo Biki, Nowogród, Radziłów, Zbójna w m. Pianki. Zakres przedmiotowy obejmuje rekultywacje 9 gminnych składowisk odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 6,11 ha na cele przyrodnicze. Planowane działania mają na celu właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych, wprowadzenie lub uzyskanie w wyniku naturalnej sukcesji trwałej pokrywy roślinnej, introdukcję gatunków roślin, rewitalizację gleby oraz działania związane z odgazowaniem składowisk. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest przywrócenie wartości przyrodniczych na terenach zdegradowanych oraz działanie na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej poprzez tworzenie ścieżek edukacyjnych, przy których zostaną umieszczone tematyczne tablice edukacyjne.
Realizacja zadania rozpocznie się w marcu, a zakończenie projektu powinno nastąpić do końca 2015 r.

 

Miliony z UE na rekultywację składowisk odpadów komunalnych w dziewięciu podlaskich gminach

Przy zawieraniu umowy beneficjenta reprezentował burmistrz Kolna Andrzej Duda (z lewej),

a ze strony Instytucji Wdrażającej PO IiŚ dokument podpisali: prezes WFOŚiGW w Białymstoku

Jarosław Malinowski (z prawej) oraz jego zastępca Marian Magnuszewski