Kolejna korzystna zmiana zasad udzielania pożyczek na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych!

11 czerwca 2019
Kolejna korzystna zmiana zasad udzielania pożyczek na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych!

W dniu 06.06.2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisał Aneks nr 4 do Umowy Operacyjnej nr 2/RPD/12817/2018/II/DIF/99 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na mocy którego do wskaźnika wzrostu efektywności energetycznej (wymaganego na poziomie co najmniej 25%) mogą być wliczone wskaźniki oszczędności energetycznej uzyskane od 01.01.2014 r. z poprzednich etapów realizacji inwestycji na podstawie audytów energetycznych.

Reasumując wszystkie wcześniejsze zmiany (wprowadzone Aneksami nr 2 i 3 do Umowy Operacyjnej) wprowadzono następujące udogodnienia na rzecz beneficjentów:

  • rozszerzenie wsparcia na całe województwo podlaskie;
  • zwiększenie maksymalnej kwoty pożyczki do 2.500.000 zł;
  • odstąpienie od obligatoryjnego audytu energetycznego ex-post po realizacji przedsięwzięcia;
  • zniesienie konieczności podawania w audycie energetycznym części wskaźników;
  • całkowite zniesienie oprocentowania pożyczki;
  • rozszerzenie definicji Ostatecznych Odbiorców pożyczki na „zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych”;
  • wydłużenie maksymalnego okresu finansowania pożyczki do 180 miesięcy.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów aplikacyjnych pod adresem:
https://wfosigw.bialystok.pl/pozyczka-termomodernizacyjna.htm