Hajnówka świętuje realizację projektu w ramach PO IiŚ

9 czerwca 2011
Hajnówka świętuje realizację projektu w ramach PO IiŚ

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce jako pierwsze w woj. podlaskim zrealizowało inwestycję środowiskową w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Z tej okazji beneficjent 3 czerwca br. zorganizował konferencję podsumowującą projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap I”.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji związanych z ochroną środowiska, przedstawiciele branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Konferencję, odbywającą się w Hajnowskim Domu Kultury, otworzył Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak. Wykład poświęcony problematyce uzdatniania wody wygłosił dr inż. Bohdan Ptoszek z Politechniki Białostockiej.
Następnie uczestnicy konferencji obejrzeli film promocyjny, w którym zostały zaprezentowane zmiany jakie nastąpiły w infrastrukturze komunalnej Hajnówki w wyniku realizacji projektu. Beneficjenta środków unijnych, czyli Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce przedstawił w krótkiej prezentacji prezes Jerzy Aleksiejuk. Ostatnim roboczym punktem konferencji był wyjazd studyjny na zmodernizowane obiekty.
Uroczysty przebieg miało otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej stacji uzdatniania wody przy ul. Białostockiej. Po okolicznościowych przemówieniach, poprzez przecięcie wstęgi i wyświęcenie obiektu, dokonano symbolicznego otwarcia stacji. Następnie goście zwiedzili odnowiony obiekt i zapoznali się z przebiegiem procesu uzdatniania. Wszyscy chętni mieli również okazję aby skosztować hajnowskiej wody niejako u źródła.

(źródło: www.hajnowka.pl)

Hajnówka świętuje realizację projektu w ramach PO IiŚ

Prezes WFOŚiGW w Białymstoku Adam Sieńko przekazuje gratulacyjny grawerton

burmistrzowi Hajnówki Jerzemu Sirakowi i prezesowi PWiK Jerzemu Aleksiejukowi

Hajnówka świętuje realizację projektu w ramach PO IiŚ

Przewodnicząca Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku Joanna Milwicz vel Delach

przecina wstęgę podczas uroczystego otwarcia stacji uzdatniania wody w Hajnówce

Zdjęcia: T. Łukjaniuk

Hajnówka świętuje realizację projektu w ramach PO IiŚ

Odnowiona stacja uzdatniania wody zrobiła na zwiedzających duże wrażenie.

Całkowity koszt jej modernizacji wyniósł ponad 3,2 mln zł.

Hajnówka świętuje realizację projektu w ramach PO IiŚ

Jako jeden z pierwszych jakość uzdatnionej wody sprawdził burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak.

Stacja może wyprodukować 200m3/h wody o parametrach jakościowych zapewniających

jej bezpieczne spożycie.

Hajnówka świętuje realizację projektu w ramach PO IiŚ

Hajnowski projekt wodno-ściekowy został zrealizowany głównie dzięki dofinansowaniu

z Funduszu Spójnośći w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zdjęcia: E. Rynkowska

Podstawowe informacje o projekcie

Wartość projektu: 6 914 083 PLN.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 364 086 PLN.
Podpisanie umowy o dofinansowanie: 1 lutego 2010 r.
Cel projektu: zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji oraz ograniczenie ilości zanieczyszczeń dostarczanych do sieci wodociągowej i redukcja skażenia gleby.

Zakres rzeczowy projektu:

  1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – etap II.
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Łowcza, Białowieska, Żeromskiego, Stara Judzianka i Poddolna w Hajnówce.
  3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Hajnówce – etap I. Zadanie polegało na wykonaniu niezależnego pod względem funkcjonalnym węzła zagęszczania i odwadniania osadów pościekowych, modernizacji układu sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni oraz ulepszeniu systemu zasilania w energię elektryczną.

Efekty:

  • wydłużenie sieci kanalizacji sanitarnej o 2,9 km, co spowodowało wzrost stopnia skanalizowania aglomeracji z 92,5 % do 93,6 %;
  • wzrost liczby użytkowników indywidualnych sieci kanalizacji sanitarnej o 347 osób;
  • podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ośmiu podmiotów gospodarczych;
  • redukcja ilości ścieków technologicznych powstających w procesie odwadniania osadów pościekowych na terenie oczyszczalni o 10 tys. m3/rok;
  • dostosowanie wody do jakości spożywczej.

Ostatnie z zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ramach projektu zostało zakończone 15 lutego 2011r. Dzięki umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udostępnieniu środków na realizację inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską WFOŚiGW w Białymstoku wsparł beneficjenta dwiema pożyczkami o łącznej wysokości 850 tys. zł, którymi uzupełniono tzw. wkład własny.