Dofinansowanie z PO IiŚ na opracowanie dokumentacji projektowej augustowskiego projektu wodno-ściekowego

26 marca 2015
Dofinansowanie z PO IiŚ na opracowanie dokumentacji projektowej augustowskiego projektu wodno-ściekowego

20 marca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę słonecznej suszarni osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie – etap II.

Beneficjentem pomocy unijnej są Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. Augustów. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 44 034 zł , a beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie w kwocie nie większej niż 30 430 zł.
Zakres projektu obejmuje:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego przyłącza energetycznego do stacji transformatorowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Augustowie
  2. Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Budowa słonecznej suszarni osadów na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie.

Kwalifikowalność wydatków związana z realizacją projektu kończy się 31 grudnia 2015 r.