Bielsk Podlaski kolejnym beneficjentem PO IiŚ

14 grudnia 2009
Bielsk Podlaski kolejnym beneficjentem PO IiŚ

14 grudnia 2009 r. w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”. To już piąta umowa podpisana w tym roku w woj. podlaskim w ramach I i II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko. Trzy z nich dotyczą gospodarki wodno-ściekowej, natomiast dwie – gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.

Umowę zawarto pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Miastem Bielsk Podlaski. Projekt został wyłoniony w procedurze konkursowej, a jego wartość sięga 16,3 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności wynosi 7,7 mln zł. Głównymi beneficjentami nowej infrastruktury będą mieszkańcy miasta Bielsk Podlaski, a także zlokalizowane na obszarze oddziaływania projektu podmioty gospodarcze oraz instytucje użyteczności publicznej.

Przedsięwzięcie jest pierwszym etapem uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym oraz grawitacyjnej kanalizacji deszczowej. W ramach projektu zostanie wybudowane ok. 6,8 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 4 km sieci kanalizacji deszczowej. Do infrastruktury kanalizacyjnej w ramach działań związanych z projektem podłączonych zostanie 1 686 osób oraz 12 budynków użyteczności publicznej.

W wyniku realizacji projektu wskaźnik skanalizowania aglomeracji Bielsk Podlaski wzrośnie z 79 % do poziomu 85 %. Realizacja projektu została przewidziana na lata 2010-2012.

Bielsk Podlaski kolejnym beneficjentem PO IiŚ

Ze strony beneficjenta umowę podpisał burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Eugeniusz Berezowiec (w środku), a WFOŚiGW w Białymstoku reprezentowali: prezes Adam Sieńko (z lewej) oraz zastępca prezesa Wiesław Dołęgowski (z prawej)