Zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami za 2017 r.

19 września 2018
Zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami za 2017 r.

Informujemy, że w Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1722 opublikowano ustawę z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, w której zostały wyjaśnione wątpliwości interpretacyjne związane z określeniem podmiotu który powinien dokonywać zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne za rok 2017.

Zgodnie z art. 9 nowelizacji, zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu tego zwolnienia dokonują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚGW) za:

1) 2017 r.;

2) 2017 r. i za lata wcześniejsze, w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub wydaniem nowej decyzji przez organ podatkowy.

Wysokość powyższych utraconych dochodów gminy wykazują we wniosku stanowiącym załącznik do nowelizacji.

Gmina składa wniosek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. do 20.10.2018 r. do właściwego WFOŚGW, wykazując w nim faktyczne roczne utracone dochody, o których mowa wyżej, wynikające z decyzji oraz z deklaracji podatkowych na dany rok podatkowy według stanu na 31.12.2017 r. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.