Zmiana ustawy Prawo wodne

15 kwietnia 2011
Zmiana ustawy Prawo wodne

18 marca 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 15 lutego 2011 r. Nr 32, poz. 159), z wyjątkiem art. 1 pkt 21b, który wejdzie w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia, tj. 16 sierpnia br.

W kontekście realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko wprowadzone zmiany są istotne dla realizacji projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony przeciwpowodziowej.
Przykładowo, artykuł 22. Ustawy wprowadził możliwość likwidacji aglomeracji wyznaczonych w drodze rozporządzenia przez wojewodów. Oznacza to, że w przypadku potrzeby zmiany obszaru i granic istniejących aglomeracji, wyznaczonych rozporządzeniem wojewody, sejmik województwa może uchylić rozporządzenie wojewody i wyznaczyć aglomerację „na nowo” w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U.10.137.922).
Głównym celem nowelizacji ustawy Prawo wodne była transpozycja do polskiego systemu prawnego postanowień Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa), uzupełnienie transpozycji do polskiego prawa postanowień tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej.