Zapowiedziano nabór wniosków na realizację projektów odpadowych

1 czerwca 2010
Zapowiedziano nabór wniosków na realizację projektów odpadowych

Ministerstwo Środowiska informuje, że w związku z planowaną aktualizacją listy projektów indywidualnych dla działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w trybie konkursowym.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach planowanego naboru będzie równa łącznej kwocie oszczędności na projektach w ramach działania 2.1 POIiŚ, które zmienią wartość dofinansowania lub zostaną usunięte z Listy projektów indywidualnych.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.1 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 20 stycznia 2010 r.)

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 20 stycznia 2010 r.)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu, zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois

Zapowiedziano nabór wniosków na realizację projektów odpadowych