Zalecenia przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

6 czerwca 2009
Zalecenia przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaleca potencjalnym beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków PO IiŚ unikanie zlecania wykonania raportu oddziaływania na środowisko oraz projektu budowlanego w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienie publicznego.

W trakcie szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego dotyczącego projektów infrastrukturalnych beneficjent zleca wykonanie m.in. raportu o oddziaływaniu na środowisko (o ile przepis tak stanowi bądź właściwy organ nakaże jego sporządzenie) oraz projektu budowlanego. Ze względu na ewentualną możliwość wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska (rzetelne sporządzenie raportu uwzględniającego wszystkie zagrożenia dla środowiska oraz proponowane działania zapobiegawcze i minimalizujące) oraz oczekiwaniami inwestora w stosunku do projektanta budowlanego w zakresie ograniczania kosztów przedsięwzięcia, w ocenie Instytucji Zarządzającej pożądane jest, aby wykonania obu dokumentów nie zlecać w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opisane zagrożenie może zaistnieć w szczególności w przypadku projektów realizowanych w formule „projektuj i buduj”, gdzie sam wykonawca (projektant) może być zainteresowany finansowo, by nie uwzględniać wszystkich aspektów środowiskowych.