Zaktualizowano Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

10 września 2012
Zaktualizowano Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowy dokument zawiera kilka istotnych zmian.

  • W Działaniu 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych uzupełniono listę przykładowych typów projektów w zakresie rekultywacji składowisk odpadów. Wraz z tym doprecyzowaniem uzupełniono listę potencjalnych beneficjentów o dodatkowy podmiot, jakim jest marszałek województwa.
  • Z Działania 3.3. Monitoring środowiska do przesunięto kwotę 1 736 665 euro na działanie Działania 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom.
  • W związku z zakończeniem procesu kontraktacji w ramach działań 4.2, 4.3, 4.4 oraz 4.6 przesunięto pozostałe w tych działaniach środki do Działania 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony, zwiększając tym samym alokację o kwotę 4 800 000 euro.
  • W Działaniu 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej zwiększono kwotę o jaką będą mogli ubiegać się beneficjenci o 2 150 000 euro, przesuwając środki z działań 5.2, 5.3 i 5.4.

Dodatkowo, w zaktualizowanym Opisie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w wyniku realokacji środków dokonano aktualizacji wielkości tak zwanych wydatków lizbońskich, które wzrosły z poziomu 67,87 do poziomu 68,01 proc.
Informacje na temat zmian dotyczących innych całego dokumentu opisane są na stronie Instytucji Zarządzającej POIiŚ.
Zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko jest do pobrania (PDF, 29.2KB)tutaj (PDF, 29.2KB).